Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
06/04/2016 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 653-01-11 от 08.04.2016 г.

  по законопроекта за ратифициране на Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство (ЕИП), на трите свързани с него допълнителни протокола и на заключителния акт към споразумението, № 602-02-12, внесен от Министерски съвет на 28.03.2016 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за ратифициране на Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство (ЕИП), на трите свързани с него допълнителни протокола и на заключителния акт към споразумението, № 602-02-12, внесен от Министерски съвет на 28.03.2016 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 6 април 2016 г., разгледа и обсъди законопроекта за ратифициране на Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство (ЕИП), на трите свързани с него допълнителни протокола и на заключителния акт към споразумението.
  На заседанието присъстваха: Божидар Лукарски – министър на икономиката и Дияна Найденова – директор на Дирекция „Външноикономическа политика“ в икономическото министерство.
  Законопроектът бе представен от министър Лукарски.
  Споразумението за създаване на Европейското икономическо пространство (ЕИП) е подписано на 2 май 1992 г. и влезе в сила на 1 януари 1994 г. В него участват страните членки на Европейския съюз (ЕС) и на Европейската асоциация за свободна търговия с изключение на Швейцария. Понастоящем Европейското икономическо пространство се състои от 30 държави – 27 държави-членки на ЕС и трите държави от Европейската асоциация за свободна търговия - Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, които посредством членството си участват във Вътрешния пазар на ЕС, както и в редица програми на ЕС в различни области.
  Съгласно разпоредбата на чл. 128 от Споразумението за Европейското икономическо пространство, присъединяващите се към ЕС страни следва да се присъединят и към Споразумението. България и Румъния се присъединиха към Европейското икономическо пространство от 01.08.2007 г.
  С присъединяването си към ЕС от 1 юли 2013 г., Хърватия също се задължава да се присъедини към Споразумението.
  След успешното приключване на преговорите, Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство и заключителния акт към него бяха подписани от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Хърватия на 11.04.2014 г.
  Република Хърватия става договаряща страна по Споразумението, като се извършват технически адаптации на текстовете на Споразумението. Хърватия, става и бенефициент по финансовите механизми на Европейското икономическо пространство и Норвегия за намаляване на икономическите и социални различия в рамките на разширения ЕС. До приключване на вътрешноправните процедури на страните по влизане в сила на Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство, то се прилага временно от 12.04.2014 г.
  С Протокол № 51 от заседанието си на 3.12.2014 г., Министерският съвет одобри Споразумението и упълномощи Постоянния представител на Република България към ЕС да подпише споразумението и заключителния акт към него от името на правителството на Република България при условие за последваща ратификация. Споразумението и заключителният акт към него бяха подписани от българска страна на 10.12.2014 г. в Брюксел.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 14 гласа, без „Против” и „Въздържали се”,

  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство (ЕИП), на трите свързани с него допълнителни протокола и на заключителния акт към споразумението, № 602-02-12, внесен от Министерски съвет на 28.03.2016 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума