Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
13/04/2016 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 653-01-13 от 14.04.2016 г.

  Относно: законопроект за ратифициране на Eвро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, № 602-02-10, внесен от Министерски съвет на 21 март 2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за ратифициране на Eвро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, № 602-02-10, внесен от Министерски съвет на 21 март 2016 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 13 април 2016 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за ратифициране на Eвро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна.
  На заседанието присъстваха Валери Борисов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Елеонора Добрева – главен експерт в дирекция „Административно-правно обслужване и финансово-стопанска дейност“ в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ в същото министерство.
  Законопроектът беше представен от заместник–министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов.
  Eвро-средиземноморското споразумение предвижда правилата и разпоредбите на Европейския съюз за въздушен транспорт да се прилагат и в Йордания. Те ще заместят съществуващите двустранни споразумения за въздухоплавателни услуги между отделните държави-членки на Европейския съюз и Йордания.
  Премахването на ограниченията за пазарен достъп между Европейския съюз и Йордания ще привлече нови участници на пазара. Ще бъдат създадени възможности за обслужване на по-малко използвани летища и ще бъде улеснен процесът на консолидация между въздушните превозвачи в Европейския съюз.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 14 народни представители, без “Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 и 7 от Конституцията на Република България, Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Eвро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, № 602-02-10, внесен от Министерски съвет на 21 март 2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:
  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума