Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
13/04/2016 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 653-01-14 от 14.04.2016 г.

  по Рамкова позиция относно Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 994/2010, № 602-00-20, внесена от Министерски съвет на 01.04.2016 г., както и проекта на акта и приложенията към него
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
  ЧРЕЗ
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
  Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

  ДО
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
  КОМИСИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Г-Н СВЕТЛИН ТАНЧЕВ


  Д О К Л А Д

  по Рамкова позиция относно Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 994/2010, № 602-00-20, внесена от Министерски съвет на 01.04.2016 г., както и проекта на акта и приложенията към него

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое извънредно заседание, проведено на 13.04. 2016 г., разгледа и обсъди Рамкова позиция относно Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 994/2010, № 602-00-20.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на енергетиката -
  Жечо Станков – заместник-министър и Венета Цветкова – директор
  на Дирекция „Енергийни проекти и международно сътрудничество“.
  От Министерски съвет: Цветан Владиков – държавен експерт в
  Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“ и
  Стоимир Цветанов – младши експерт в Дирекция „Координация по
  въпросите на Европейския съюз“.
  Рамковата позиция бе представена от заместник-министър Станков.
  С настоящия регламент се създават разпоредби, чиято цел е да гарантират сигурността на доставките на газ чрез осигуряване на правилно и постоянно функциониране на вътрешния пазар на природен газ, като се позволи прилагането на извънредни мерки, когато пазарът не може да осигури изискваните доставки. Предвиждат се прозрачни механизми в дух на солидарност, на координиране на планирането и противодействието на извънредна ситуация на равнище държавите членки, регион и Съюза.
  Новите предложения въвеждат засилен контрол от страна на ЕК върху дейността на участниците в пазара на природен газ, което в голяма степен влиза в противоречие с принципите на договорната свобода и механизмите на конкурентен пазар, от една страна, а от друга ограничава правата на държавите членки в договорните им отношения с трети държави.
  Правото на Европейската комисия да започне производство за установяване на неизпълнение на задължения срещу държава членка, чиито компетентен орган има правомощието да получи или поиска договор, ако предприятие за природен газ не изпълни задължението за уведомяване, е мярка която надхвърля необходимото за постигане на желаната цел.
  Предложението за регламент не съответства на принципа на субсидиарност, определен в член 5, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, тъй като правомощията на Европейската комисия да приема делегирани актове съгласно чл. 3, параграф 7 от предложението за регламент не са определени изрично в законодателния акт (в чл. 18) в съответствие с чл. 290, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
  Предложението за регламент не съответства на принципа на пропорционалност, определен в член 5, параграф 4 от Договора за Европейския съюз, тъй като създава допълнителна административна и финансова тежест както за държавите-членки, така и за гражданите на Европейския съюз и по този начин надхвърля необходимото за постигане на целите на предложението.
  За Република България предложението за регламент ще създаде прекомерна финансова тежест за изграждането на нова инфраструктура, с по-голям капацитет.
  Предложението за регламент няма да доведе до промени в българската нормативна база, но ще доведе до допълнителни административни тежести за бизнеса и/или администрацията.

  След гласуване с резултати: 14 гласа „За” и без „Въздържали се” и „Против”

  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Подкрепя Рамкова позиция относно Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 994/2010, № 602-00-20, внесена от Министерски съвет на 01.04.2016 г., както и проекта на акта и приложенията към него.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума