Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
20/04/2016 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  № 653-01-16 от 21.04.2016 г.

  по Проекта за решение за отмяна решение от 24.02.2016 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по икономическа политика и туризъм, както и процедурата за избор на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, № 654-02-29, внесен от Петър Славов и група народни представители на 06.04.2016 г. и по Проекта за решение за прекратяване на процедурата за избор за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, № 654-02-31, внесен Делян Добрев и група народни представители на 07.04.2016 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  С Т А Н О В И Щ Е

  по Проекта за решение за отмяна решение от 24.02.2016 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по икономическа политика и туризъм, както и процедурата за избор на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, № 654-02-29, внесен от Петър Славов и група народни представители на 06.04.2016 г. и по Проекта за решение за прекратяване на процедурата за избор за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, № 654-02-31, внесен Делян Добрев и група народни представители на 07.04.2016 г.


  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 20 април 2016 г., разгледа и обсъди Проекта за решение за отмяна решение от 24.02.2016 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по икономическа политика и туризъм, както и процедурата за избор на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, № 654-02-29, внесен от Петър Славов и група народни представители на 06.04.2016 г. и Проекта за решение за прекратяване на процедурата за избор за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, № 654-02-31, внесен Делян Добрев и група народни представители на 07.04.2016 г.
  Проектът за решение, внесен от Петър Славов и група народни представители, бе представен от н.п. Мартин Димитров.
  Според вносителя целта на предложения проект за решение е при провеждане на нова процедура за избор на ръководство на КЗК да има повече предложения и изборът да стане в условията на по-голяма конкуренция. Необходимо е новата Комисията за защита на конкуренцията да поведе борбата срещу монополите и картелите. Очакването е новата КЗК да бъде по-компетентна и с по-високи резултати в работата си.

  Проектът за решение, внесен от Делян Добрев и група народни представители, бе представен от н.п. Даниела Савеклиева.
  Според вносителя целта на предложения проект за решение е :
  а) прекратяване на процедурата за избор за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията и
  б) Комисията по икономическа политика и туризъм в едномесечен срок от приемане на решението да внесе проект за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по икономическа политика и туризъм, както и процедурата за избор на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, както и процедурата за избор от Народното събрание.
  В последвалата дискусия взеха участие Жельо Бойчев, Румен Христов, Петър Кънев, Мартин Димитров и Кирил Цочев.
  1.След гласуване с резултати 4 гласа „За”, 11 гласа „Въздържали се” и нула гласа „Против” Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да отхвърли Проекта за решение за отмяна решение от 24.02.2016 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по икономическа политика и туризъм, както и процедурата за избор на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, № 654-02-29, внесен от Петър Славов и група народни представители на 06.04.2016 г.

  2. След гласуване с резултати: „За” – 12 гласа, „Въздържали се” –3 гласа и „Против” – нула гласа,

  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме Проекта за решение за прекратяване на процедурата за избор за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, № 654-02-31, внесен Делян Добрев и група народни представители на 07.04.2016 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума