Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
27/04/2016 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 653-01-20 от 28.04.2016 г.

  по проект за решение за вземане на акт от Препоръка № 204 на Международната организация на труда относно прехода от неформална към формална икономика, приета на 104-ата сесия на Международната организация на труда на 12 юни 2015 г. в Женева, № 602-03-6, внесен от Министерски съвет на 04.04.2016 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по проект за решение за вземане на акт от Препоръка № 204 на Международната организация на труда относно прехода от неформална към формална икономика, приета на 104-ата сесия на Международната организация на труда на 12 юни 2015 г. в Женева, № 602-03-6, внесен от Министерски съвет на 04.04.2016 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 27 април 2016 г., разгледа и обсъди проект за решение за вземане на акт от Препоръка № 204 на Международната организация на труда относно прехода от неформална към формална икономика, приета на 104-ата сесия на Международната организация на труда на 12 юни 2015 г. в Женева, № 602-03-6, внесен от Министерски съвет на 04.04.2016 г.
  На заседанието присъства Гълъб Донев – заместник-министър на труда и социалната политика, който представи проекта за решение.
  Широката разпространеност на неформалната икономика във всички нейни аспекти е основно предизвикателство за правата на работниците. Най-изявените проявления на неформалната икономика са : отказът за бъдат осигурени права на труд; липсата на достатъчни възможности за качествена заетост; неадекватна социална защита; липсата на социален диалог.
  Неформалната икономика се обуславя от множество причини, най-вече от управленски и структурни проблеми.
  Настоящата препоръка дава насоки на държавите-членки как да:
  - улеснят прехода на работниците и икономическите обекти от неформална към формална икономика;
  - насърчават създаването, запазването и устойчивостта на предприятията и достойния труд във формалната икономика;
  - предотвратят изпадането на работа от формалния икономически сектор в неформалния.
  За целите на Препоръката са получили определение термините „неформална икономика” и „икономически субекти”.
  Препоръката е приложима за всички работници и икономически обекти в неформалната икономика, включително предприятия, предприемачи и домакинства.
  За постигане на целта за създаване на качествени работни места във формалната икономика, държавите-членки следва да формулират и реализират националната политика по заетостта в съответствие с Конвенцията за политиката по заетостта, № 122, и да направят пълната, достойна, ефективна и свободно избрана заетост основна цел в тяхното национално развитие.
  Държавите-членки следва да предприемат мерки за осигуряване на достоен труд, както и за зачитане, популяризиране и реализиране на основните принципи и права на работното място за лицата, заети в неформалната икономика.
  Чрез прехода към формална икономика, държавите-членки следва да осигуряват социално осигуряване, закрила на майчинството, условия за достоен труд и минимална работна заплата за всички работници, заети в неформалната икономика.
  Следва да се предприемат необходимите мерки, включително чрез превантивни мерки, приложение на закона и ефективни санкции, за справяне с данъчното укриване и избягване на плащанията на социални осигуровки, трудови закони, наредби.
  Необходима е законова гаранция, че заетите в неформалната икономика могат да се ползват със свобода на сдружаване и право на колективно договаряне.
  В становищата си Конфедерацията на независимите синдикати в България и Българската търговско-промишлена палата подкрепят проекта за решение.
  Народният представител Димитър Байрактаров отбеляза, че в България много от легално работещите не получават възнагражденията си. Според него бизнесът дължи над 200 млн.лв. за трудови възнаграждения. В тази връзка в Препоръка № 204 съществуват празноти.
  След гласуване с резултати: „За” – 12 гласа, без „Против” и „Въздържали се”,
  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да подкрепи проект за решение за вземане на акт от Препоръка № 204 на Международната организация на труда относно прехода от неформална към формална икономика, приета на 104-ата сесия на Международната организация на труда на 12 юни 2015 г. в Женева, № 602-03-6, внесен от Министерски съвет на 04.04.2016 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума