Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
27/04/2016 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 653-01-17 от 28.04.2016 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 602-01-14, внесен от Министерски съвет на 31 март 2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 602-01-14, внесен от Министерски съвет на 31 март 2016 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 27 април 2016 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата.
  На заседанието присъстваха: Антон Гинев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията; Красимир Калайджиев – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и Светлана Чаушева – директор на Дирекция „Правна“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата предвижда мерки на национално ниво по прилагането на Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 година относно одобряването и надзора на дву-, три- и четириколесни превозни средства.
  Регламентът цели да се опрости досегашната правна рамка, да се намалят вредните емисии от превозните средства от категория L, да се увеличи общото равнище на безопасност, да се осигури адаптиране към техническия прогрес и да се укрепят правилата за надзор на пазара.
  Със законопроекта се определя органът, който ще оправомощава техническите служби да извършват изпитания или оценка на съответствието на превозните средства с техническите изисквания.
  Към настоящия момент съгласно чл. 138в, ал. 3, т. 1 от Закона за движение по пътищата съответствието с изискванията относно необходимите капацитет, специализирани технически познания и доказан опит в специфичните области на техническите служби се удостоверява с оценъчен доклад, изготвен от Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация”. За разлика от досегашната уредба в Директива 2002/24/ЕО и Директива 2007/46/ЕО, в които е предвидено, че оценката за съответствие на техническата служба с изискванията може да се извършва от органа по одобряването или от орган по акредитацията, регламентът не предвижда оценката на техническите служби да се извършва от орган, различен от органа по одобряването. Във връзка с това и предвид разпоредбата на чл. 138, ал. 2 от Закона за движение по пътищата, съгласно която изпълнителният директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е компетентният орган за одобряване на типа на нови превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли в законопроекта е предвидено, че изпълнителният директор на агенцията ще прави оценката за съответствие на техническите служби с изискванията. В него са разписани основните правила за извършване на оценка на техническите служби, основание за отказ за издаване на удостоверение за определяне на техническа служба и основания за прекратяване на правата, произтичащи от удостоверението за определяне на техническите служби, посочен е и редът за оспорване на актовете на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.
  В законопроекта се определя компетентен орган за надзор на пазара на превозните средства от категория L, както и на системи, компоненти и технически възли за тях в съответствие с посочената разпоредба да бъде Комисията за защита на потребителите. Предвидени са видовете проверки, които комисията следва да извършва при изпълнение на функциите си на компетентен орган за надзор на пазара със съответните механизми и правомощия за извършване на ефективен контрол.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 12 гласа, без “Против” и „Въздържали се“.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение Закона за движение по пътищата, № 602-01-14, внесен от Министерски съвет на 31 март 2016 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума