Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
27/04/2016 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 653-01-18 от 28.04.2016 г.

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 602-01-17, внесен от Министерски съвет на 12.04.2016 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 602-01-17, внесен от Министерски съвет на 12.04.2016 г.


  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 27 април 2016 г., разгледа и обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 602-01-17, внесен от Министерски съвет на 12.04.2016 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на транспорта,
  информационните технологии и съобщенията: Антон Гинев –
  заместник-министър и Калина Димитрова – директор на Дирекция
  „Съобщения“; от Министерство на икономиката - Ирина Станева,
  държавен експерт в Дирекция „Техническа хармонизация и
  политика за потребителите.
  От името на вносителя законопроектът бе представен от Калина Димитрова.
  Целта на предложения законопроект е синхронизация на българското законодателство с регламенти и директиви на Европейския парламент и на Съвета относно роуминга в обществените мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза; определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет; правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи.
  Предложените промени могат да се обособят в три групи:
  - Промени, свързани с предвиждане на мерки на национално ниво за прилагане на изискванията на чл. 18 „Санкции” от Регламент (ЕС) № 531/2012.
  - Промени, свързани с предвиждане на мерки на национално ниво за прилагането на изискванията на чл. 3-6 от Регламент (ЕС) № 2015/2120.
  - В проекта са включени и норми, с които се премахват ограниченията пред българските радио- и телевизионни оператори за участие в процедури за издаване на разрешения за мрежи за наземно цифрово телевизионно разпръскване.
  Законопроектът прави допълнения в Допълнителните разпоредби на действащия закон с въвеждане на определения на нови понятия.
  След гласуване с резултати: „За” – 12 гласа, без и „Против” „Въздържали се”,
  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 602-01-17, внесен от Министерски съвет на 12.04.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума