Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
27/04/2016 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 653-01-19 от 28.04.2016 г.

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 654-01-57, внесен от Менда Стоянова и група народни представители на 20.04.2016 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 654-01-57, внесен от Менда Стоянова и група народни представители на 20.04.2016 г.


  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 27 април 2016 г., разгледа и обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 654-01-57, внесен от Менда Стоянова и група народни представители на 20.04.2016 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на финансите: Людмила Петкова – директор на Дирекция „Данъчна политика“, Десислава Трифонова – главен експерт в Дирекция „Данъчна политика“ и Татяна Накова – главен експерт в Дирекция „Данъчна политика“; от Министерство на икономиката: Константин Марков – директор на Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“ и Цвета Димитрова – държавен инспектор в Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“; от Национална винаро-лозарска камара: Радослав Радев – председател и Мирослав Каракашев – експерт към камарата; представители на работодателски организации.

  От името на вносителите законопроектът бе представен от н.п. Даниела Савеклиева.
  Законопроектът предлага промяна в съществуващия режим на регистрация и контрол на специализираните малки обекти за дестилиране. При определянето на понятието „специализиран малък обект за дестилиране” се добавя изискването за производство на не бъде повече от 10 хектолитра чист алкохол на година.
  Създава се нов раздел ІІІд „Регистрация на специализирани малки обекти за дестилиране”, който вменява задължения на кмета на общината за регистрация и дерегистрация на горните обекти. Същевременно Агенция „Митници” води публичен централен регистър на тези обекти и е задължена да издава методически указания по прилагането на закона от кметовете на общини, от които се осъществява контрола по дейността.
  Законопроектът предвижда дължимия акциз от собствениците или наемателите на специализираните малки обекти за дестилация да се внася по сметката на общината по местонахождения на обекта, в срока за подаване на акцизната декларация.
  Отменя се текста за лимитиране на периода, през който се произвеждат(изваряват) ракиите.
  Лицата, които не начислят и/или не внесат дължимия акциз, или не се регистрират за извършване на дейността, се наказват с глоба или имуществена санкция. Приходите от глоби и имуществени санкции по наказателните постановления, издадени от кмета на общината, постъпват в приход на бюджета на съответната община.
  Предвиден е тримесечен срок за регистрация на специализираните малки обекти за дестилиране в общината, след който се счита, че те са с прекратена регистрация.
  В Закона за виното и спиртните напитки се предлагат съответстващи промени. Създава се регистрационен режим за лицата, които внасят, въвеждат на територията на страната, произвеждат, продават, предоставят или предлагат съоръжения и/или оборудване за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки, с цел намаляване на нерегламентираното производство на етилов алкохол.
  Според вносителя законопроектът ще има пряко въздействие върху общинските бюджети, като се разчита на увеличени приходи.
  В свое становище Министерството на финансите подкрепя по принцип законопроекта, като счита, че така ще бъде постигнат по-ефективен контрол върху дейността на лицата, осъществявана в малките обекти за дестилиране, както от страна на компетентната община, така и от страна на Агенция „Митници”. Освен това се изпълнява забележката на Европейската комисия за осъществяване на контрол върху съоръженията, които произвеждат етилов алкохол.
  Министерството на икономиката счита, че въвежданите нови режими биха имали ниска ефективност за подобряване на контрола върху малките производители. Приемането на измененията би довело до повишаване на риска от увеличаване на сивия сектор в бранша, занижаване на контрола върху производството на алкохол и застрашаване здравето на хората. На кметовете на общини се вменяват задължения, които не са от тяхната компетентност. Натоварването с още един регистрационен режим ще затрудни бизнеса.
  В последвалата дискусия народните представители Борис Ячев, Димитър Байрактаров и Мартин Димитров изразиха недоволство, че в комисията се разглежда само един от постъпилите законопроекти по същия закон.
  Представителите на Националната винаро-лозарска камара изразиха притеснение относно прехвърляне на кметовете на общини правомощията по регистрацията, контрола и събирането на акцизите поради липса на капацитет на отделите „Местни данъци и такси”.
  Народните представители Йордан Цонев и Мартин Димитров заявиха, че ще подкрепят законопроекта, но ще внесат съществени предложения за промени.
  Н.п. Жельо Бойчев коментира, че не трябва законодателството да обслужва големите производители.
  Н.п. Георги Кадиев определи като грешка прехвърлянето на контролни правомощия върху кметовете, защото лицата, които трябва да бъдат проверявани и евентуално санкционирани, са избиратели на кмета. В същото време в Агенция „Митници” не достига капацитет за повсеместни проверки върху казаните, а и приходите от акциз от тези производители имат незначителен дял в общия обем от приходи от акцизи.
  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 11 гласа, „Въздържали се” – 4 гласа и без гласове „Против”,
  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 654-01-57, внесен от Менда Стоянова и група народни представители на 20.04.2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума