Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
18/05/2016 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 653-01-23 / 20.05.2016 г.

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи, № 602-01-20, внесен от Министерски съвет на 20.04.2016 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи, № 602-01-20, внесен от Министерски съвет на 20.04.2016 г.


  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 18 май 2016 г., разгледа и обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи, № 602-01-20, внесен от Министерски съвет.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на финансите - Фейзи Бекир – заместник-министър на финансите, Цветанка Михайлова – директор на Дирекция „Регулация на финансовите пазари“ и Снежанка Колева – държавен експерт в Дирекция „Регулация на финансовите пазари“; от Българска народна банка - Нина Стоянова – член на УС и подуправител на БНБ и Антонио Бързашки – началник на отдел „Надзор на платежните системи“.

  Законопроектът бе представен от заместник-министър Бекир.
  В българското законодателство се въвеждат изискванията на Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции, а именно:
  - съпоставимост на таксите за платежни сметки, налагани от банки и други доставчици на платежни услуги;
  - установяване на бърза и лесна процедура за потребителите, които желаят да сменят своя доставчик на платежни услуги;
  - осигуряване възможност на потребителите, законно пребиваващи в ЕС, да откриват сметки, независимо от тяхното местопребиваване и финансово състояние.
  С предложения законопроект се правят изменения, уреждащи
  работата на Помирителната комисия за платежни спорове, свързани
  с приети вече изменения в Закона за защита на потребителите.
  С промени в Закона за Българската народна банка се изменя
  правната рамка на платежния надзор, осъществяван от Българската
  народна банка, с оглед по-ефективно изпълнение на нейните функции.
  Предлага се създаването на нови разпоредби и в Закона за защита на потребителите и в Закона за кредитните институции.

  В становище си по законопроекта Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България(КРИБ) подкрепя идеята за подобряване на условията на пазара на финансовите услуги в България. Наред с добрите законодателни предложения законопроектът съдържа и разпоредби, които биха нарушили лоялната конкуренция на пазара на финансови услуги и могат да създадат сериозни трудности при прилагането им. КРИБ не подкрепя предложените изменения в § 29, т. 3, относно обменните такси на платежните операции, свързани с карти, и счита, че този текст не следва да се приема, за да се запази конкурентната среда на пазара на платежните услуги в България и да се защитят интересите на всички участници в него – банки, търговци и потребители.
  В последвалата дискусия представителите на Министерството на финансите и на Българска народна банка изразиха принципно съгласие със становището на КРИБ.
  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 11 гласа, „Въздържали се” – 2 гласа и без гласове „Против”,

  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи, № 602-01-20, внесен от Министерски съвет на 20.04.2016 г.  ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА

  ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА
  ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
  Форма за търсене
  Ключова дума