Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
18/05/2016 първо гласуване

  Доклад
  № 653-01-24 от 25.05.2016 г.

  Относно: законопроект за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 654-01-56, внесен от Манол Трифонов Генов и група народни представители на 13 април 2016 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 602-01-24, внесен от Министерски съвет на 9 май 2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 654-01-56, внесен от Манол Трифонов Генов и група народни представители на 13 април 2016 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 602-01-24, внесен от Министерски съвет на 9 май 2016 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 18 май 2016 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, внесен от н. п. Манол Генов и група народни представители, и законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на икономиката - Любен Петров – заместник-министър, Валентин Груев – директор на Дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие“ и Лъчезар Борисов – началник на отдел в същата дирекция, и от Агенция за приватизация и следприватизационен контрол - Емил Караниколов – изпълнителен директор.
  Законопроектът за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, внесен от Манол Генов и група народни представители, е изготвен във връзка с включването в списъка - приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол на „НИТИ“ - ЕАД, Казанлък, „ВМЗ“ – ЕАД, Сопот и „Кинтекс“ – ЕАД, София.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, внесен от Министерския съвет, е изготвен във връзка с включването на „ВМЗ“ – ЕАД, Сопот и „Кинтекс“ – ЕАД, София в списъка - приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и едновременно с това изключването на „Кинтекс“ – ЕАД, София от списъка – приложение № 2 към чл. 35а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
  Вносителите и на двата законопроекта отбелязаха, че посочените от тях дружества са в добро финансово състояние, бележат значителен ръст в приходите от продажба, погасяват натрупаните през годините задължения, работят на пълен капацитет с ръст в заплащането на труда. Наред с това „ВМЗ“ – ЕАД, Сопот и „Кинтекс“ – ЕАД, София са структуроопределящи за военнопромишления комплекс предприятия и са важен елемент в националната сигурност и икономиката на страната, а запазването на изцяло държавното им участие ще гарантира присъствието на държавата на стратегически пазари. В този смисъл приватизацията на тези дружества на този етап не е подходяща и е целесъобразно включването им в списъка - приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
  В свои писмени становища подкрепа за законопроектите са изразили от Министерство на отбраната и Министерство на икономиката.
  След представяне и обсъждане на законопроектите се проведе гласуване, което приключи при следните резултати:
  - по законопроекта за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 654-01-56, внесен от Манол Трифонов Генов и група народни представители на 13 април 2016 г.: „За” – 12, без “Против” и „Въздържал се“ – един народен представител;
  - по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 602-01-24, внесен от Министерски съвет на 9 май 2016 г.: „За” – 13 народни представители, без “Против” и „Въздържали се“.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 654-01-56, внесен от Манол Трифонов Генов и група народни представители на 13 април 2016 г. и законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 602-01-24, внесен от Министерски съвет на 9 май 2016 г.  ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума