Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
06/07/2016 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  № 653-01-34 ОТ 08.07.2016 Г.

  по проекта за решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2015 г., № 602-03-13, внесен от Министерски съвет на 27.05.2016 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  С Т А Н О В И Щ Е

  по проекта за решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2015 г., № 602-03-13, внесен от Министерски съвет на 27.05.2016 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 6 юли 2016 г., разгледа и обсъди проекта за решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2015 г., № 602-03-13.
  На заседанието присъства Георги Кръстев – секретар на Съвета по сигурността при Министерски съвет, който представи доклада.
  Докладът е разработен в три основни раздела. В първия от тях се прави оценка на рисковете, опасностите и заплахите за националната ни сигурност. Основателно, като най важни в този раздел, са изведени финансовата и икономическата ни сигурност. В банковата ни система има стабилност, свръхликвидност, нарастване на печалбата и ниска кредитна активност. На българския капиталов пазар се отчита тенденция на по-активно търсене и засилване на ролята му за развитие на икономиката ни. Съфинансираните от ЕС програми остават значим източник на средства за развитие на икономиката и административния капацитет. През 2015 г. продължава поддържането на макроикономическа и финансова стабилност, като необходимо условие срещу негативните ефекти на несигурната външноикономическа среда. Отчетен бе растеж на БВП в размер на 3%. Средногодишната инфлация бе в размер на 1,1%. Общият брой на заетите нарасна с 0,4%, а производителността на труда с 2,6%. Преките чуждестранни инвестиции достигнаха 1 580 млн. евро. В сферата на комуникациите бяха установени рискове от загуба на значими европейски средства заради забавяне на ключови проекти.
  В земеделието основна опасност за продоволствената сигурност създава намаляването на обема на селскостопанското производство. Източник на риск в екологичното законодателство са негативните практики при разделното събиране и рециклиране на отпадъците, замърсяването на почвите с устойчиви органични замърсители, незаконния добив на подземни богатства.
  Фактори с дълготрайно негативно въздействие върху социалната сигурност, които продължиха да действат и през 2015 г., са: негативните демографски процеси, слабата образованост на голям процент от българското население,нарастване броя на социално изключените лица и диверсификация на маргинализираните групи, проблеми в традиционните вероизповедания. Съществен проблем в здравеопазването се явява нарастващият дисбаланс между увеличаващите се потребности на населението и наличните ресурси на здравната система. Сериозен проблем е недобрата събираемост на здравните вноски и големият процент неучастващи в осигурителния процес. Повишеният миграционен натиск е основен риск за сигурността на страната и съответно основен приоритет в дейността на компетентните държавни органи.
  Рисковете и заплахите за енергийната сигурност на страната ни са породени от високата степен на зависимост от един доставчик на енергоресурси, от липсата на междусистемна свързаност на България със съседните страни, от високата междуфирмена задлъжнялост в енергийния сектор.
  Сигурността във вътрешния ред е нарушена от данъчните измами и контрабандата; инвестирането на капитали със съмнителен произход; организираната престъпност; трафика на наркотични вещества; фалшифицирането на електронни платежни инструменти; използването на неистински документи за самоличност; значителна битова престъпност.
  Във втория основен раздел на доклада са обхванати политиките за защита на националната сигурност на Република България. В сектора на финансовата и икономическата сигурност най-важно място е отделено на превенцията и противодействието на корупцията. Във всички сектори за предприети мерки срещу корупционни практики. По отношение на финансовата стабилност през 2015 г. са предприети редица мерки във връзка с подобряването на надзора, законодателството и връщане на доверието в банковия сектор. Във връзка с фискалната стабилност бяха разработени програми за структурни и функционални реформи. Предприеха се мерки за превенция и борба с митническите, данъчните и осигурителните измами, което доведе до по-висока събираемост на мита, данъци и задължителни осигурителни вноски. Осъществяването на икономическата сигурност, като част от националната сигурност на страната, се осъществява с изпълнението на общия програмен приоритет на правителството за постигане на растеж и модернизация на икономиката. Работи се за изграждане на конкурентноспособна икономика, която ще осигури растеж и развитие на страната, насърчаване и ускоряване на инвестициите и ефективно външноикономическо сътрудничество.
  В третия основен раздел на доклада са направени изводи за състоянието на националната сигурност на Република България и са посочени насоките на развитие по секторни политики. Очертани са основните задачи в отделните сектори за защита на националната сигурност при прилагането на приетите закони в условията на ограничен финансов ресурс. В частност в сферата на финансовата и икономическата сигурност се очаква през 2016 г. растеж на българската икономика в размер на 2,1%; растеж на заетостта до 0,5%; понижаване на безработицата до 8,6%. Балансът по текущата сметка да остане положителен в рамките на 1,5-2% от БВП, а потокът на преки чуждестранни инвестиции да се стабилизира като дял от БВП около 3,7%.
  След гласуване с резултати: „За” – 13 народни представители, „Въздържали се” – двама народни представители и без гласове „Против”, Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да вземе следното

  Р Е Ш Е Н И Е

  по Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2015 г.

  Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и чл. 87, ал. 10 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  РЕШИ:

  Приема Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2015 г., № 602-03-13, внесен от Министерски съвет на 27.05.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума