Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
13/07/2016 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  № 653-01-36 от 14.07.2016 г.

  по Доклада на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба за 2015 г., № 602-00-47, внесен от Министерски съвет на 07.07.2016 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  С Т А Н О В И Щ Е

  по Доклада на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба за 2015 г., № 602-00-47, внесен от Министерски съвет на 07.07.2016 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 13 юли 2016 г., разгледа и обсъди Доклада на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение за 2015 г., № 602-00-47.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на икономиката: Любен Петров – заместник-министър, Силвия Зашева – държавен експерт в Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“ и Наталия Граховска – главен експерт в Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“; от Министерство на външните работи - Иво Мускуров – старши дипломатически служител в отдел „Контрол на въоръженията и неразпространение“ и Рени Димитрова – старши специалист в отдел „Контрол на въоръженията и неразпространение“; от Министерство на отбраната - Валери Василев, държавен експерт в Дирекция „Отбранителна политика“; от ДАНС - Спас Стоянов – директор на дирекция и Грета Николова – експерт.
  Докладът бе представен от Любен Петров.
  В доклада са представени целите и обхвата на националната система за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение на Република България, в т.ч. нормативна база, контролни органи и списъци на контролираните продукти, свързани с отбраната, и на изделия с двойна употреба.
  По първото направление, продукти, свързани с отбраната, през 2015 г. Междуведомствената комисия е издала общо 1261 разрешения, от които 697 за износ и трансфер от територията на Република България за 1,4 млрд. евро; 475 разрешения за внос и трансфер за територията на Република България за 575 млн. евро и 59 бр. разрешения за транзит и превоз на продукти, свързани с отбраната, през страната ни. Комисията е отказала издаването на четири разрешения за износ на продукти, свързани с отбраната. Реализираният износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната, е 643 млн.евро, а общата стойност на реализирания внос и трансфер за територията на страната е 150 млн. евро.
  По второто направление, изделия и технологии с двойна употреба, министърът на икономиката е издал 19 удостоверения за право за извършване на износ и трансфер на изделия и технологии с двойна употреба и 11 удостоверения за право за извършване на брокерска дейност с тях. Реализираният износ по тези разрешения през 2015 г., както и по такива, издадени през предходни години, е над 2 млн. евро. Издадени са и 10 бр. индивидуални разрешения за износ на стойност 1,1 млн. евро.
  През 2015 г. Междуведомствената комисия е издала 2 разрешения за трансфер на стойност 7 млн.евро, като извършената реализация е за 5,4 млн.евро.
  През 2015 г. са издадени 17 удостоверения за внос на стойност 74 млн. евро, като реализираният внос е за близо 72 млн. евро.
  Междуведомствената комисия не е издавала разрешения за транзит на изделия и технологии с двойна употреба и разрешения за брокерски сделки с тях.
  През 2015 г. са издадени 21 отказа по подадени заявления за износ и трансфер на изделия и технологии с двойна употреба и не е отказвано регистриране на внос по тях.

  След гласуване с резултати: „За” – 15 народни представители, без гласове „Против” и „Въздържали се”, Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да вземе следното

  РЕШЕНИЕ:

  по Доклада на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба за 2015 г.

  Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и чл. 87, ал. 10 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  РЕШИ:

  Приема Доклада на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба за 2015 г., № 602-00-47, внесен от Министерски съвет на 07.07.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума