Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
13/07/2016 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 653-01-38 от 21.07.2016 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон, № 602-01-31, внесен от Министерски съвет на 14 юни 2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон, № 602-01-31, внесен от Министерски съвет на 14 юни 2016 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 13 юли 2016 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон.
  На заседанието присъстваха Вергиния Мичева – заместник-министър на правосъдието и адвокат Валя Гигова – член на работната група по законопроекта в Министерство на правосъдието.
  Законопроектът беше представен от заместник-министър Вергиния Мичева. Тя отбеляза, че той предвижда промени в две насоки - едната е мерки срещу кражбата на фирми, а втората е създаване на производство по стабилизация на търговците, което България следва да въведе във връзка с препоръките на Европейската комисия за нов подход към фалита и несъстоятелността на предприятия.
  Законопроектът предвижда въвеждането на две последователни нотариални удостоверявания - на подписа и на съдържанието на документи, с които се прехвърля предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения и на документи, с които се прехвърлят дружествени дялове и се вземат решения от общите събрания на съдружниците в ООД - решенията за приемане и изключване на съдружници, даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, избор на управител, решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
  Длъжностните лица по регистрация в Агенцията по вписванията ще бъдат длъжни да проверяват заверените документи в базата данни на Информационната система. Със законопроекта се предвижда Агенцията по вписванията да отговаря за вредите, причинени на физически и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на длъжностни лица по регистрацията по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.
  Създава се част пета „Производство по стабилизация на търговец”, с която се дава възможност за предприемане на повече и по-ефективни мерки за предотвратяване обявяването в несъстоятелност чрез оздравяване на предприятието, включително когато е налице реална опасност от неплатежоспособност. Целта е чрез създаване на ефективна процедура с възможност за споразумение, постигнато преди откриване на производството по несъстоятелност, да се договори преструктуриране на задълженията, да се създадат условия за оздравяване и стабилизация на предприятието и за продължаване на дейността му.
  В законопроекта са посочени основанията за откриване на производство по стабилизация и са посочени търговците, които ще имат право да използват процедурата. Уреждат се всички стъпки по изготвяне и утвърждаване на плана за стабилизация, неговото действие спрямо заинтересованите страни, последствията при неизпълнение и възможностите за унищожаване, както и хипотезите, при които производството следва да се прекрати.
  След представяне на законопроекта народният представител Жельо Бойчев попита с какво тази процедура дава повече основание за сигурност и има ли становища от браншовите организации.
  Адвокат Гигова отговори, че по действащия Търговски закон всички заверки са само заверка на подписа. В проекта за изменение на Търговския закон се предвижда да се заверяват не само подписите, но и съдържанието на документа в случаите, когато се прехвърлят предприятия и дружествени дялове. В тези случаи екземпляр от съответния договор ще се пази в архива на нотариуса. По втория въпрос, поставен от н.п. Жельо Бойчев тя отбеляза, че в работната група по законопроекта са участвали почти всички браншови организации.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 15 народни представители, без “Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон, № 602-01-31, внесен от Министерски съвет на 14 юни 2016 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума