Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
14/09/2016 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  № 653-01-43 от 15.09.2016 г.

  Относно: Рамкова позицията на Република България относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на трудовата заетост, изискваща висока степен на умения, вх. № 602-00-53, внесена от Министерски съвет на 22 август 2016 г., както и проекта на акта
  Р Е П У Б Л И К А БЪ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  ЧРЕЗ
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
  Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА


  ДО
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Г-Н СВЕТЛИН ТАНЧЕВ  С Т А Н О В И Щ Е

  Относно: Рамкова позицията на Република България относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на трудовата заетост, изискваща висока степен на умения, вх. № 602-00-53, внесена от Министерски съвет на 22 август 2016 г., както и проекта на акта

  На свое редовно заседание, проведено на 14 септември 2016 г. на основание чл. 116, ал. 1 от ПОДНС и във връзка с т. 8 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2016), Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Рамковата позицията на Република България относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на трудовата заетост, изискваща висока степен на умения.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на труда и социалната политика - Ивайло Иванов – заместник-министър и Христо Симеонов – началник на отдел в Дирекция „Политика на пазара на труда и трудовата мобилност“; от Министерство на външните работи - Елена Бобева – държавен експерт в отдел „Икономически и финансови въпроси на Европейския съюз“, Дирекция „Политики и институции на Европейския съюз“ и Николай Зашев – главен юрисконсулт в отдел „Национален визов център“, Дирекция „Консулски отношения“; от Министерски съвет - Весела Кирова – Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“.
  Рамковата позицията беше представена от заместник-министър Ивайло Иванов. Целта на предложението за директива е да се определят условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на трудова заетост, изискваща висока степен на умения от държава извън Европейския съюз или в рамките на своето законно пребиваване в Европейския съюз с друг статут, и на членовете на техните семейства. Определят се условията, при които те могат да се преместват и пребивават с членовете на своето семейство в други държави членки, както и правата им.
  Позиция на Република България

  Република България подкрепя по принцип разработването на всеобхватна политика за управление на миграцията на ниво Европейски съюз и по специално новата политика за законна миграция с цел заетост, образование и други. В същото време се счита, че в това предложение съществуват разпоредби, които трябва да бъдат доизяснени и да се обмисли възможността за по-приемливи решения и подходи по отношение на:
  1. член 2, б. „ж“ и б. „и“ – България налага резерва относно понятието „висока степен на професионални умения“;
  2. член 5, § 2 и § 4 - България налага резерва относно размера на брутната годишна заплата;
  3. член 8, § 2 и § 4 - България налага проучвателна резерва относно стандартния период на валидност на синята карта на Европейския съюз, който се предвижда да е поне 24 месеца;
  4. член 12 – България налага проучвателна резерва относно понятието „признати работодатели“ и иска по-детайлно проучване на въпроса и уточняване на понятието;
  5. член 15, § 1, б. „д“ относно „равното третиране“ – България налага проучвателна резерва поради необходимост от допълнително проучване и анализ на нормативната база.

  Спазване на принципите на субсидиарност и пропорционалност

  Предложението не съответства на принципа на субсидиарност, определен в член 5, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, тъй като мотивацията на Европейската комисия е недостатъчна, не са посочени достатъчно количествени и качествени показатели, въз основа на които да се определи, че предложените мерки ще бъдат постигнати по-добре на ниво Европейски съюз, а именно:
  1. приравняването на образователната квалификация и професионалния опит като критерии за приемане и достъп до пазара на труда (чл. 2, букви „ж“ и „и“ от предложението); не е ясна системата за приравняване, а такава практика не е въведена в страната ни;
  2. създаването на абсолютна забрана за държавите членки да издават разрешения, различни от синята карта на Европейския съюз, на граждани на трети държави за целите на трудовата заетост, изискваща висока степен на умения (чл. 3, § 4 от предложението); такава разпоредба не съществува в досега действащата и въведена в националното законодателство Директива 2009/50/ЕО и ограничава възможността за гъвкава политика по отношение на трудовата миграция;
  3. намаляването на прага на брутната годишна заплата за гражданите на трета държава, като той трябва да бъде между 1,0 и 1,4 пъти, а за някои професии – 80% от прага на средна брутна годишна заплата в съответната държава (чл. 5, § 2 и § 4 от предложението), за разлика от досегашният праг – 1,5 пъти; по този начин не се осигурява необходимата степен на защита на местните пазари на труда.
  Предложението не съответства на принципа на пропорционалност, определен в чл. 5, параграф 4 от Договора за Европейския съюз, тъй като предложените мерки надхвърлят необходимото за постигане на желаната цел.

  Заключение

  Предложението за директива не съответства на принципите на субсидиарност и пропорционалност.
  Приемането на предложението за директива ще доведе до промени в действащото българско законодателство.
  Рамковата позицията на Министерския съвет съответства на интересите на Република България.

  След представяне и обсъждане на Рамковата позицията на Република България относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на трудовата заетост, изискваща висока степен на умения, вх. № 602-00-53, внесена от Министерски съвет на 22 август 2016 г., както и проекта на акта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 13 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  В резултат на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм подкрепя Рамкова позицията на Република България относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на трудовата заетост, изискваща висока степен на умения и предлага на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове да вземе предвид забележките относно спазването на принципите на субсидиарност и пропорционалност.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума