Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
14/09/2016 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 653-01-45 от 15.09.2016 г.

  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумението за нивото на обслужване между Европейската комисия, представена от генералния директор на Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните” Ксавие Пратс Монне, от една страна, и Република България, представена от директора на Института по тютюна и тютюневите изделия Мария Къшева, от друга страна, за съхранение на данни за тютюневите изделия, нови тютюневи изделия и растителни изделия за пушене и на Споразумението за нивото на обслужване между Европейската комисия, представена от генералния директор на Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните” Ксавие Пратс Монне, от една страна, и Република България, представена от министъра на икономиката Божидар Лукарски, от друга страна, за съхранение на данни за електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене, № 602-02-31, внесен от Министерски съвет на 12.08.2016 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумението за нивото на обслужване между Европейската комисия, представена от генералния директор на Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните” Ксавие Пратс Монне, от една страна, и Република България, представена от директора на Института по тютюна и тютюневите изделия Мария Къшева, от друга страна, за съхранение на данни за тютюневите изделия, нови тютюневи изделия и растителни изделия за пушене и на Споразумението за нивото на обслужване между Европейската комисия, представена от генералния директор на Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните” Ксавие Пратс Монне, от една страна, и Република България, представена от министъра на икономиката Божидар Лукарски, от друга страна, за съхранение на данни за електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене, № 602-02-31, внесен от Министерски съвет на 12.08.2016 г.


  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 14 септември 2016 г., разгледа и обсъди законопроекта за ратифициране на Споразумението за нивото на обслужване между Европейската комисия, представена от генералния директор на Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните” Ксавие Пратс Монне, от една страна, и Република България, представена от директора на Института по тютюна и тютюневите изделия Мария Къшева, от друга страна, за съхранение на данни за тютюневите изделия, нови тютюневи изделия и растителни изделия за пушене и на Споразумението за нивото на обслужване между Европейската комисия, представена от генералния директор на Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните” Ксавие Пратс Монне, от една страна, и Република България, представена от министъра на икономиката Божидар Лукарски, от друга страна, за съхранение на данни за електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене, № 602-02-31, внесен от Министерски съвет на 12.08.2016 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на икономиката - Любен Петров – заместник-министър, Нина Христова и Светослава Малчева – експерти в отдел „Търговски механизми“, Дирекция „Външноикономическа политика“; представители на гражданското общество.
  Законопроектът бе представен от г-н Любен Петров.
  В законопроекта са включени две споразумения. Те се прилагат по отношение на данните, отнасящи се до следните категории продукти: електронни цигари и контейнери за многократно пълнене и тютюневи изделия, нови тютюневи изделия и растителни изделия за пушене. Споразуменията определят сроковете и условията относно услугата по съхранение на данни, предложена от ЕК на държавите членки за данните по отношение на категориите продукти, посочени по горе, представени от страната ни в изпълнение на директива 2014/40/ЕС чрез общ електронен портал (EU-CEG). Споразуменията изясняват ролята и отговорностите на ЕК и Република България по отношение на функционирането и използването на базата за съхранение на данни, обхванати от тези споразумения, както и защитата на данните.
  Услугите по тези споразумения се предоставят от Европейската комисия безвъзмездно, освен при необходимост от значително увеличаване на капацитета за съхранение. Страните не могат да прехвърлят правата или задълженията си по тези споразумения на трети страни без писменото съгласие на другата страна по тези споразумения.
  Споразуменията са със срок на действие 5 години и след изтичане на този срок те се продължават автоматично за същия период, освен ако една от страните не го прекрати с едногодишно предизвестие.
  В българското законодателство събирането на информацията, която следва да бъде представена за общия портал на ЕС, е уредено в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.
  След гласуване с резултати: „За” – 13 гласа и без гласове „Против” и „Въздържали се”
  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Споразумението за нивото на обслужване между Европейската комисия, представена от генералния директор на Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните” Ксавие Пратс Монне, от една страна, и Република България, представена от директора на Института по тютюна и тютюневите изделия Мария Къшева, от друга страна, за съхранение на данни за тютюневите изделия, нови тютюневи изделия и растителни изделия за пушене и на Споразумението за нивото на обслужване между Европейската комисия, представена от генералния директор на Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните” Ксавие Пратс Монне, от една страна, и Република България, представена от министъра на икономиката Божидар Лукарски, от друга страна, за съхранение на данни за електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене, № 602-02-31, внесен от Министерски съвет на 12.08.2016 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума