Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
28/10/2016 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 653-01-48 от 29.09.2016 г.

  по законопроекта за ратифициране на Договора за залог върху трежъри сметката между Република България, представлявана от министъра на икономиката, и Европейския инвестиционен фонд за изпълнението на Инициативата за малки и средни предприятия по Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия” 2014-2020, № 602-02-33, внесен от Министерски съвет на 15.09.2016 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за ратифициране на Договора за залог върху трежъри сметката между Република България, представлявана от министъра на икономиката, и Европейския инвестиционен фонд за изпълнението на Инициативата за малки и средни предприятия по Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия” 2014-2020, № 602-02-33, внесен от Министерски съвет на 15.09.2016 г.


  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 28 септември 2016 г., разгледа и обсъди законопроекта за ратифициране на Договора за залог върху трежъри сметката между Република България, представлявана от министъра на икономиката, и Европейския инвестиционен фонд за изпълнението на Инициативата за малки и средни предприятия по Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия” 2014-2020, № 602-02-33.
  На заседанието присъстваха: Даниела Везиева – заместник-
  министър на икономиката и Калин Маринов – заместник-главен
  директор в Главна дирекция „Европейски фондове за
  конкурентоспособност”.  Законопроектът бе представен от Даниела Везиева.
  Договорът за залог върху трежъри сметката е последният документ от пакета споразумения и договори за залог, необходими за изпълнението на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия”.
  За изпълнението на Инструмента за неограничени гаранции по Инициативата за малки и средни предприятия, в съответствие с разпоредбите на Общия регламент и чл. 13 от Споразумението за финансиране, Европейският инвестиционен фонд(ЕИФ) открива и води, от името на Управляващия орган две сметки:
  • сметка на Целевия компонент (оперативна сметка), и
  • трежъри сметка (сметка на свободните наличности).
  Сметката на Целевия компонент се използва изключително във връзка с трансакции или oперации в съответствие със Споразумението за финансиране. Сметката на целевия компонент се кредитира с приноса по Оперативната програма, възстановявания на средства, приходи и санкции, и се дебитира с необходимите суми във връзка с текущи операциите, разходи и такси за управление, сумите, възстановявани на Управляващия орган в рамките на политиката на излизане.
  Свободните наличности (treasury assets) се управляват в съответствие с политиките и процедурите на ЕИФ и принципа на доброто финансово управление.
  Всякакви права на Управляващия орган във връзка с двете сметки се предоставят като първи по ред залог, за да се обезпечи плащането към ЕИФ на всички суми, дължими от Управляващия орган на ЕИФ.
  Договорено е сметката на Целевия компонент да бъде открита в търговска банка в Люксембург, а трежъри сметката да бъде открита в Българската народна банка (БНБ).
  Договорът за залог върху трежъри сметката съдържа финансови задължения за държавата, предвижда и участие на Република България в арбитражно уреждане на международни спорове.
  В последвалата дискусия на вносителите бяха поставени редица въпроси: какво е облекчението за малките и средни предприятия; дали Договорът не е облекчение за банките; каква е ролята на Министерството на икономиката при договаряне на облекчени условия за кредитиране на бизнеса; не е ли по-добре парите на ЕК да отидат директно в бизнеса по досегашните механизми вместо да минават през банките-посредници.
  В отговор на поставените от народните представители въпроси заместник-министър Везиева коментира, че най-голямото облекчение за малките и средните предприятия при ползване на кредити по Инициативата ще бъдат облекчените условия за обезпечаване на вземанията. По Инициативата няма национално съфинансиране, което предполага по-различен ред за финансиране на малките и средни предприятия.
  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 14 гласа, без гласове „Против” и „Въздържали се”,

  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Договора за залог върху трежъри сметката между Република България, представлявана от министъра на икономиката, и Европейския инвестиционен фонд за изпълнението на Инициативата за малки и средни предприятия по Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия” 2014-2020, № 602-02-33, внесен от Министерски съвет на 15.09.2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума