Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
12/10/2016 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване № 653-01-49 / 14.10.2016 г.

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Българската банка за развитие, № 602-01-54, внесен от Министерски съвет на 26.09.2016 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Българската банка за развитие, № 602-01-54, внесен от Министерски съвет на 26.09.2016 г.


  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 12 октомври 2016 г., разгледа и обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Българската банка за развитие, № 602-01-54, внесен от Министерски съвет на 26.09.2016 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на икономиката - Любен Петров – заместник-министър и Валентин Груев – директор на дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие“; от Министерство на финансите - заместник-министър Фейзи Бекир и Диана Драгнева - директор на дирекция „Правна“.
  Законопроектът бе представен от г-н Бекир.
  Едно от основните правомощия на министъра на икономиката е да ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика за насърчаването на малките и средните предприятия. В същото време Българската банка за развитие е основен инструмент за провеждане на държавни политики в икономиката.
  В тази връзка, с оглед на целите и дейностите, за които е създадена Българската банка за развитие, и компетенциите на министъра на икономиката, се предлага министърът на икономиката на упражнява правата на държавата в общото събрание на акционерите на банката.
  Останалите предлагани промени са в съответствие с горната.

  След гласуване с резултати: „За” – 15 гласа, без гласове „Против” и „Въздържали се”,

  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Българската банка за развитие, № 602-01-54, внесен от Министерски съвет на 26.09.2016 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума