Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
12/10/2016 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  № 653-01-50 / 26.10.2016 г.

  Относно: Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2014 г., № 520-00-23, внесен от Комисията за защита на конкуренцията на 26 май 2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  С Т А Н О В И Щ Е

  Относно: Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2014 г., № 520-00-23, внесен от Комисията за защита на конкуренцията на 26 май 2015 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 12 октомври 2016 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2014 г.
  На заседанието присъства Юлия Ненкова – председател на Комисията за защита на конкуренцията.
  Комисията за защита на конкуренцията е независим специализиран държавен орган, чиято основна задача е да защитава и да създава условия за развитие на конкуренцията и свободната инициатива в стопанската дейност, включително и чрез упражняването на контрол за законосъобразност на разходваните бюджетни средства чрез системата на обществените поръчки и предоставянето на концесии.
  През 2014 г. Комисията за защита на конкуренцията е образувала общо 1280 производства, от които 1102 по Закона за обществените поръчки, 9 по Закона за концесиите и 169 по Закона за защита на конкуренцията.
  През отчетния период комисията се е произнесла с 1173 решения или определения, с които е приключила съответните производства по Закона за защита на конкуренцията, Закона за обществените поръчки или Закона за концесиите, предявила е твърдения за извършени нарушения или е наложила глоби на физически лица за извършени от тях нарушения.
  С приетите през 2014 г. решения комисията е наложила глоби и имуществени санкции в размер на 33 912 838, 84 лв.
  След представяне и обсъждане на доклада се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” - 9, без “Против” и “Въздържали се” – 5 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме:

  Проект!


  РЕШЕНИЕ


  по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2014 г.

  Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и чл. 87, ал. 10 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 14 от Закона за защита на конкуренцията

  РЕШИ:

  Приема Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2014 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума