Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
23/11/2016 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 653-01-56 от 24.11.2016 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, № 602-01-72, внесен от Министерски съвет на 8 ноември 2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, № 602-01-72, внесен от Министерски съвет на 8 ноември 2016 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 23 ноември 2016 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха Николай Николов – заместник-министър на енергетиката и Николай Налбантов –директор на Дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие“ в Министерство на енергетиката.
  Законопроектът, представен от заместник-министър Николов, е изготвен във връзка с получено допълнително мотивирано становище № С (2015) 7085, свързано с нарушение № 2014/0307 за неизпълнение от страна на България на задължението й за съобщаване на мерките за транспониране в националното законодателство на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност и Процедура за нарушение № 2015/4227 за неизпълнение от страна на България на задълженията съгласно чл. 4, параграф 2, букви „в“ и „д“, чл. 12, параграф 6, чл. 11, параграф 4, член 12, параграфи 1-3 и чл. 14, параграфи 1-3 от Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите.
  За привеждане на Закона за енергийната ефективност в съответствие с разпоредбите на Директива 2010/31/ЕС е разширен обхватът на сградите, подлежащи на задължително сертифициране, чрез включването на всички сгради в експлоатация.
  Въведена е възможност за изпълнение на националната кумулативна цел чрез алтернативни мерки. Алтернативна мярка е всяка мярка, която води до постигане на енергийни спестявания при крайното потребление извън индивидуалните задължения на търговците с енергия по схемата за задължения.
  Регламентирано е прилагане на изисквания за енергийна ефективност и енергийни спестявания при възлагане на обществени поръчки, както и при закупуването или наемането на сгради от публични възложители от централната администрация за доставка на продукти, свързани с потребление на енергия. Предвидено е задължение министърът на икономиката да съставя и публикува на интернет страницата на Министерството на икономиката списък на продуктите, в тримесечен срок от влизането в сила на закона.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 14 “ народни представители, без “Против” и „Въздържали се“.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергийата ефективност, № 602-01-72, внесен от Министерски съвет на 8 ноември 2016 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума