Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
23/11/2016 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 653-01-54 от 24.11.2016

  по законопроекта за тълкуване на чл. 3, ал. 3, т. 1 и т. 3, б. ”а” от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 654-01-107, внесен от Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев на 19.09.2016 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за тълкуване на чл. 3, ал. 3, т. 1 и т. 3, б. ”а” от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 654-01-107, внесен от Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев на 19.09.2016 г.


  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 23 ноември 2016 г., разгледа и обсъди законопроекта за тълкуване на чл. 3, ал. 3, т. 1 и т. 3, б. ”а” от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 654-01-107, внесен от Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев на 19.09.2016 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на икономиката - Валентин Груев – директор на дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие“ и Лъчезар Борисов – началник на отдел „Управление и преструктуриране на държавното участие“; представители на неправителствени организации.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от н.п. Мартин Димитров.
  Според вносителя повод за предложения законопроект е превратното и неправилно тълкуване на Закона за приватизация и следприватизационен контрол от страна на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с продажбите на т.нар. „обособени части” от търговски дружества, включени в забранителния списък по Приложение № 1 от закона. Никога Агенцията не е имала право да извършва тези продажби.
  Вносителите не са дали становище по очакваните последици, включително и финансови, от прилагането на законопроекта.
  Министерство на финансите в свое становище счита, че редакцията на чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „а” от Закона за приватизацията и следприватизационния контрол(ЗПСК) е ясна и не се нуждае от тълкуване. По отношение на чл. 3, ал. 3, т. 1, точният смисъл при прилагането на правната норма се изяснява при систематичното тълкуване на разпоредбата съвместно с нормата на чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „а” и в тази връзка не е необходимо автентично тълкуване от Народното събрание чрез приемането на тълкувателен закон. Бъдещото прецизиране на разпоредбите на чл. 3 би могло да се осъществи със съответните промени в ЗПСК.
  В своите становища Министерството на икономиката и Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол отчитат, че закон за тълкуване на дадена разпоредба е правно обоснован, когато са налице неясни текстове. Счита се, че по отношение на чл. 3, ал. 3, т. 1 и т. 3, б. „а” от ЗПСК такава неяснота липсва. Целта на внесения законопроект за тълкуване на чл. 3, ал. 3, т. 1 и т. 3, б. „а” от ЗПСК не би могла да бъде постигната по пътя на тълкуването на визираните в него разпоредби, а само чрез изменение на чл. 3, ал. 3 от ЗПСК. Предложената Заключителна разпоредба от законопроекта за придаване на обратна сила на законопроекта, която предвижда влизането му в сила от приемането на ЗПСК, т.е. от 2002 г., ще доведе до нищожност на извършените до момента сделки от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, множество съдебни производства и загуба на значителен финансов ресурс от страна на държавата.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 3 народни представители, „Въздържали се” – 11 народни представители и без гласове „Против”,

  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да не приема на първо гласуване законопроекта за тълкуване на чл. 3, ал. 3, т. 1 и т. 3, б. ”а” от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 654-01-107, внесен от Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев на 19.09.2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума