Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
07/12/2016 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 653-01-57 от 07.12.2016 г.

  по законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 602-01-79, внесен от Министерски съвет на 02.12.2016 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д
  по законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 602-01-79, внесен от Министерски съвет на 02.12.2016 г.
  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 7 декември 2016 г., разгледа и обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 602-01-79, внесен от Министерски съвет на 02.12.2016 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на труда и социалната политика – Ивайло Иванов, заместник министър и Калина Петкова, и.д. директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”; представители на работодателски и синдикални организации.
  Законопроектът бе представен от Ивайло Иванов.
  Според вносителя първата цел на предложения законопроект е намаляване на административната тежест чрез създаване на възможност за изготвяне на документи от трудовото досие в електронен вид.
  Втората цел се отнася до дълго коментираното искане на бизнеса да се преустанови с практиката за сливане на почивните дни и тяхното по-късно отработване. С предложените текстове се предоставя възможност на работещите да не губят от почивните дни, когато празниците съвпадат с почивните дни. В тези случаи първия и/или втория работни дни след почивните ще бъдат неприсъствени. По този начин ще се създаде предвидимост и сигурност при планиране и управление на трудовия процес чрез установяване на еднакъв брой работни дни всяка година.
  В Заключителните разпоредби се предлагат съответстващи текстовете в редица други закони.
  Законопроектът е придружен от формуляр за частична предварителна оценка на въздействието.
  Асоциацията на индустриалния капитал в България възразява срещу предложения законопроект, тъй като по същество се разширява броя на почивните дни за работниците и служителите и се задълбочава проблема с оставане на възможността за Министерски съвет да размества почивните и работните дни.
  КНСБ не приема предложените промени с § 2 и по същество подкрепя становището на АИКБ за законопроекта.
  КРИБ не подкрепя § 2 от законопроекта, защото той не предвижда отпадане на административната практика за сливане на почивните дни, а напротив, предвижда въвеждане на допълнителни почивни дни през годината, тъй като оспорваният от работодателите досегашен текст на чл. 154, ал. 2 не се премахва. КРИБ поддържа изразеното си до сега становище за отпадане на възможността на Министерски съвет за размества почивните дни през годината.
  Българската стопанска камара не подкрепя новата ал. 2 на чл. 154, с което се запазва практиката на сливане на почивните дни и настояват за отпадане възможността Министерският съвет да определя почивните дни през годината.
  Българската търговско-промишлена палата категорично възразява срещу § 2 от настоящия законопроект и настоява той да бъде заличен. Мотивите към § 2 от законопроекта не кореспондират с предлаганата разпоредба. Нещо повече – между тях съществува противоречие, тъй като тази разпоредба не предотвратява изложените в мотивите проблеми, а легализира тяхното продължаване във времето.
  Съюзът за стопанска инициатива подкрепя по принцип законопроекта, но счита, че предложената редакция на § 2 не успява да гарантира преодоляването на наложилата се практика с решение на Министерски съвет да се сливат и разместват почивни дни.
  Германо-българската индустриално-търговска камара не подкрепя § 2 от законопроекта, защото заради увеличаването на неработните дни и допълнителното им компенсиране, добавена стойност би намаляла и общите икономически показатели биха се редуцирали.
  В последвалата дискусия народните представители от всички парламентарни групи се обединиха около становището между първо и второ четене да внесат предложение за отпадане на § 2 от внесения законопроект и за промени в действащия чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда.
  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 13 гласа, 1 глас „Въздържал се” и без гласове „Против”,
  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 602-01-79, внесен от Министерски съвет на 02.12.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума