Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
07/12/2016 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 653-01-58 от 07.12.2016 г.

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, № 602-01-77, внесен от Министерски съвет на 17.11.2016 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, № 602-01-77, внесен от Министерски съвет на 17.11.2016 г.


  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 7 декември 2016 г., разгледа и обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, № 602-01-77, внесен от Министерски съвет на 17.11.2016 г.
  На заседанието от Министерството на икономиката присъстваха: Любен Петров – заместник-министър и Христо Атанасов – директор в Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“.
  Законопроектът бе представен от г-н Любен Петров.
  Според вносителя целта на предложения законопроект е допълване на съществуващите административнонаказателни разпоредби, отнасящи се до нарушения и неспазване на изискванията на чл. 10, ал. 7 и 8 от закона относно трансфер от и за територията на Република България за и от държава от Общността на химически вещества от приложения № 2 и 3, както и до нарушения при представяне на информация за това в Междуведомствената комисия от българското физическо или юридическо лице в 7-дневен срок преди извършването на трансфера, съгласно наредбата на министъра на икономиката, т.е. санкциите се отнасят за неспазване на изисквания с декларативен характер.

  След гласуване с резултати: „За” – 13 гласа, без „Въздържали се” и „Против” ,

  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, № 602-01-77, внесен от Министерски съвет на 17.11.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума