Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
07/12/2016 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 653-01-60 от 12.12.2016 г.


  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 554-01-171, внесен от Петър Владиславов Славов и Мартин Димитров Димитров на 5 ноември 2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 554-01-171, внесен от Петър Владиславов Славов и Мартин Димитров Димитров на 5 ноември 2015 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 7 декември 2016 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, внесен от Петър Славов и Мартин Димитров.
  Законопроектът беше представен от н. п. Мартин Димитров. Той посочи, че с него се цели да има ясни правила при определяне на размера на работната заплата и допълнителното материално стимулиране на ръководството и служителите на Комисията за защита на конкуренцията, за да се избегнат злоупотреби с волята на законодателя и да не създава напрежение в обществото.
  Заместник-председателят на Комисията за защита на конкуренцията Димитър Кюмюрджиев посочи, че комисията има вътрешни правила за определяне на работната заплата, в които е разписан начина и размера на заплащането на труда. Той уточни, че през последните две години допълнително възнаграждение не е имало и че предлаганото изменение на закона поставя в неравностойно положение служителите на Комисията за защита на конкуренцията, в сравнение с всички останали държавни служители.
  В свои писмени становища по законопроекта от Министерство на икономиката и Министерство на финансите посочват, че „предлаганото изменение би било в противоречие с цялостната концепция и уредба при определянето на основните месечни заплати и изплащането на допълните възнаграждения на служителите в държавната администрация“, предвидени в Закона за държавния служител и че „действащата по отношение на служителите в администрацията на комисията нормативна уредба предвижда по-голямо ограничение от предложеното с § 2 на законопроекта“.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – двама, “Против” – един и „Въздържали се“ – 11 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 554-01-171, внесен от Петър Владиславов Славов и Мартин Димитров Димитров на 5 ноември 2015 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума