Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
07/12/2016 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 653-01-59 от 12.12.2016 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 602-01-74, внесен от Министерски съвет на 15 ноември 2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 602-01-74, внесен от Министерски съвет на 15 ноември 2016 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 7 декември 2016 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, внесен от Министерския съвет.
  Законопроектът беше представен от Димитър Кюмюрджиев – заместник-председател на Комисията за защита на конкуренцията. С него се привежда в съответствие националното законодателство с изискванията на Директива 2014/104/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 година относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение на вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите - членки на Европейския съюз, в областта на конкуренцията. С мерките, предвидени в директивата, се цели ефективно упражняване на правото на обезщетение за вреди, причинени в резултат на нарушенията на националните антитръстови норми и на чл. 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Осигурява се възможност увредените лица да получат пълна компенсация за претърпените вреди и се оптимизира взаимодействието между публичното и частното правоприлагане. Въвеждането на Директива 2014/104/ЕС в националните законодателства на страните членки ще спомогне и за преодоляване на различията по отношение на приложимите правила. Предвиден е специален ред относно представянето на доказателства, събрани по преписка на орган за защита на конкуренцията. Това е продиктувано от необходимостта да се запази ефективността на административните производства по прилагането на правото на конкуренция от националния орган за защита на конкуренцията.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 13, без “Против” и „Въздържал се“ – един народен представител.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 602-01-74, внесен от Министерски съвет на 15 ноември 2016 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума