Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
14/12/2016 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 653-01-63 от 16.12.2016 г.

  Относно: законопроект за ратифициране на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна, № 602-02-45, внесен от Министерски съвет на 2 декември 2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за ратифициране на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна, № 602-02-45, внесен от Министерски съвет на 2 декември 2016 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 14 декември 2016 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за ратифициране на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна.
  Законопроектът беше представен от Ганчо Ганев – директор на Дирекция „Източна Европа и Централна Азия“ в Министерство на външните работи. Споразумението е подписано на 21 декември 2015 г. В качеството си на споразумение от смесен тип, то подлежи на ратификация от държавите-членки на Европейския съюз, и от Казахстан, както и на одобряване от Европейския съюз. Очаква се прилагането му да насърчи политическите, икономическите и енергийните връзки между страните по него, както и да допринесе за сътрудничеството им по миграционните въпроси, насърчаването на инвестициите, обмена на стоки и услуги.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 15 народни представители, без “Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 1, 5 и 7 от Конституцията на Република България, Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна, № 602-02-45, внесен от Министерски съвет на 2 декември 2016 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума