Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
11/01/2017 второ гласуване

  Д О К Л А Д за второ гласуване
  № 753-01-1 от 11.01.2017 г.

  Относно: законопроект за допълнение на Кодекса за застраховането, № 654-01-85, внесен от Делян Александров Добрев и група народни представители на 7 юли 2016 г., приет на първо гласуване на 15 декември 2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за допълнение на Кодекса за застраховането, № 654-01-85, внесен от Делян Александров Добрев и група народни представители на 7 юли 2016 г., приет на първо гласуване на 15 декември 2016 г.
  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н
  за допълнение на Кодекса за застраховането
  (обн., ДВ, бр. 102 от 2015 г., изм. бр. 62, 95 и 103 от 2016 г. )

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 481, ал. 1, изречение първо накрая се добавя „включително кемперите“, а в изречение второ накрая се добавя „включително караваните“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 481, ал. 1, изречение първо накрая се добавя „включително къмпинг - автомобилите“, а в изречение второ накрая се добавя „включително къмпинг - ремаркетата“.

  § 2. В чл. 489, ал. 4 се създават т. 4 и 5:
  „4. при сключване на застраховка на моторни превозни средства категории L1 – L5 e съгласно чл. 149, ал. 1, т. 1, букви „а“ – „к“ от Закона за движението по пътищата;
  5. при сключване на застраховка на кемпери или каравани.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В чл. 489, ал. 4 се създават т. 4 и 5:
  „4. при сключване на застраховка на моторни превозни средства категории L1 – L5 e съгласно чл. 149, ал. 1, т. 1, букви „а“ – „к“ от Закона за движението по пътищата;
  5. при сключване на застраховка на къмпинг - ремаркета или къмпинг - автомобили.“

  § 3. В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 53 и 54:
  „53. „Каравана“ е ремарке с фабрична надстройка и условия за обитаване от едно или повече лица.
  54. „Кемпер“ е моторно превозно средство с фабрична надстройка и условия за обитаване от едно или повече лица.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 53 и 54:
  „53. „Къмпинг - автомобил“ е превозно средство със специално предназначение от категория М, чиито характеристики са определени в приложение № 1, част А, т. 5, подточка 5. 1 от Наредба № 60 от 24 април 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 40 от 2009 г., изм., бр. 75 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г., бр. 17 от 2015 г., бр. 69 от 2016 г. и бр. 1 от 2017 г.).
  54. „Къмпинг-ремарке“ е превозно средство със специално предназначение от категория О, чиито характеристики са определени в приложение № 1, част А, т. 5, подточка 5. 6 от Наредба № 60 от 24 април 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 40 от 2009 г., изм., бр. 75 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г., бр. 17 от 2015 г., бр. 69 от 2016 г. и бр. 1 от 2017 г.).  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:
  ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума