Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
11/01/2017 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 753-01-2 от 18.01.2017 г.

  по законопроекта за старите столици на България, № 654-01-139, внесен от Димитър Делчев и група народни представители на 09.12.2016 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за старите столици на България, № 654-01-139, внесен от Димитър Делчев и група народни представители на 09.12.2016 г.


  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 11 януари 2017 г., разгледа и обсъди законопроекта за старите столици на България, № 654-01-139, внесен от Димитър Делчев и група народни представители на 09.12.2016 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на културата - Бони Петрунова – заместник-министър и Людмила Харизанова – главен юрисконсулт в Дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки“; проф. Станислав Станилов - доктор по археология, ръководител на Секцията по средновековна археология на Археологическия институт с музей при БАН.
  Законопроектът бе представен от н.п. Димитър Делчев.
  Според вносителя предложеният законопроект предвижда смесен режим на контрол и планиране на териториалното устройство на старите столици на България - Плиска, Велики Преслав, Велико Търново и Видин. В законопроекта е предвидено финансирането на устройствените дейности да се осъществява от държавата, която да контролира и одобрява плановете за развитие на отделните исторически недвижими културни ценности, докато планирането и прогнозирането на устройствените мероприятия да се осъществява от местните власти.
  Предлага се създаване на нови разпоредби в Закона за пътищата. Според вносителя законопроектът не засяга прилагането на правото на Европейския съюз.
  По предложения законопроект е получено становище единствено от Министерството на културата, което не го подкрепя със следните съображения: липсата на легално определение на словосъчетанието „стари столици на България”; уреждане на обществени отношения, вече уредени в съществуващото законодателство; липса на финансова обосновка; липса на връзка между посочените от вносителя цели, свързани с увеличаване нивото на заетост и развитието на местната икономика в старите столици и опазването на културните ценности на същите.
  В последвалата дискусия заместник-министър Петрунова допълни, че със законопроекта се променя класификацията на паметниците на културата. Тя отбеляза и отсъствието на становище на Министерството на финансите и Националното сдружение на общините в Република България.
  Проф. Станилов остро разкритикува предложения законопроект, който, според него, е написан с общи фрази, без финансова рамка, без очертани задължения на страните, в противоречие със Закона за регионалното развитие и Закона за културното наследство, без връзка със Стратегическия план за развитието на културния туризъм.
  Н.п. Димитър Байрактаров отбеляза, че законопроектът е писан с добри намерения, но без експертиза.
  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 4 гласа и 10 гласа „Въздържали се” ,

  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да не приема на първо гласуване Законопроекта за старите столици на България, № 654-01-139, внесен от Димитър Делчев и група народни представители на 09.12.2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума