Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
E-mail: kvdms@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 121
Телефон: 02/ 939 35 76; Факс: 02/ 939 36 48
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Чл. 1. С тези правила се урежда редът на работата на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, наричана по-нататък „Комисията”.
Чл. 2. (1) Комисията се състои от деветнадесет народни представители, в това число председател и заместник-председател/ и, избрани от Народното събрание.
(2) Административното, деловодното, организационно-техническото и експертното подпомагане на дейността на Комисията се осъществява от служителите, назначени на работа в Комисията.
Чл. 3. Комисията:
1. Разглежда законопроекти, Годишната програма по чл. 114 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, проекти за решения, декларации, обръщения и други предложения, разпределени от председателя на Народното събрание и изготвя доклади, предложения и становища по тях;
2. Провежда изслушвания по въпроси от нейната компетентност, съгласно разпоредбите на чл. 26 и чл. 27 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, прави оценка на прилагането и ефективността на законите, по които е била водеща комисия, провежда периодични срещи с ръководствата на министерства, други държавни ведомства, общини и техни сдружения, професионални и други организации, имащи отношение към тяхното прилагане, изготвя анализи и предложения, участва чрез свои представители в различни дискусионни форуми, свързани с прилагането на съответното законодателство;
3. Постоянните комисии могат да образуват от своя състав подкомисии, както и работни групи;
4. Ръководителите и членовете на подкомисиите и на работните групи се избират с явно гласуване, с обикновено мнозинство от присъстващите.
5. Работните групи по ал. 2, в определения от Комисията срок, изготвят доклад с анализ на конкретните проблеми и проект за становище на Комисията.
6. Председателят на Комисията може да привлича експерти за работа по изготвяне на доклади и становища по отделни законопроекти, в рамките на утвърдените за това средства по чл. 23, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
7. Осъществява периодичен контрол за степента на усвояване и за целесъобразно и законосъобразно изразходване на бюджетните средства и средствата от фондовете и програмите на Европейския съюз, съобразно предмета на дейност на Комисията.
Чл. 4. (1) Ръководството на Комисията организира работата ѝ въз основа на информацията и материалите, постъпващи или разпределени в Комисията.
(2) Председателят на Комисията:
1. Определя дневния ред, свиква и ръководи заседанията;
2. Поддържа връзки и осъществява координация и взаимодействие с ръководствата на другите комисии и с председателя и заместник-председателите на Народното събрание;
3. осъществява взаимодействие с ръководствата на министерствата, с другите ведомства, с общините и техните сдружения, с професионални, браншови и други организации, имащи отношение към дейността на Комисията;
4. Осъществява и други функции, определени с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
(4) При отсъствие на председателя заседанието на Комисията се ръководи от упълномощения от него заместник-председател/ и. При липса на упълномощаване председателят на Народното събрание упълномощава заместник-председателя да ръководи заседанието на Комисията.
(5) Членовете на Комисията имат достъп до получената информация по ал. 1, свързана с дейността на Комисията.
(6) При поискване от членовете на комисията нейното ръководство осигурява необходимата информация за решенията и действията на държавните и общинските органи и институции, работещи по въпросите на децата, младежта и спорта.
Чл. 5. (1) Комисията провежда редовни и извънредни заседания.
(2) Редовните заседания на Комисията се провеждат веднъж седмично, в сряда от 14:30 часа или 30 минути след приключването на пленарното заседание.
1. Заседанията на Комисията са открити. По решение на Комисията заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез страницата на Народното събрание.
2. Комисията може да реши отделни заседания да бъдат закрити.
(3) Комисията се свиква на заседание от нейния председател по негова инициатива или по искане най-малко на една трета от членовете ѝ или от председателя на Народното събрание.
(4) Дневният ред, часът и мястото на заседанията се определят от председателя на Комисията и се обявяват с писмено съобщение на определените за това места в Народното събрание, включително и чрез обявяването им на интернет страницата на Народното събрание, най-малко 3 дни преди тяхното провеждане.
(5) Материалите за заседанията се предоставят по електронен път на членовете на Комисията предварително в срока по ал. 4, а по изключение-и в деня на заседанието на Комисията. При изрично желание на член на Комисията материалите му се представят и на хартиен носител, в пощенската му кутия. В деня на заседанието на Комисията се се предоставя един екземпляр на хартиен носител на материалите.
(6) При необходимост денят или часът на заседанията могат да се променят от председателя на Комисията. Членовете на Комисията се уведомяват своевременно по подходящ начин за промяната в деня и часа на заседанията.
(7) В случаите, когато се налага провеждането на извънредни заседания на Комисията, дневния ред се обявява едновременно с насрочването им. Членовете на Комисията се уведомяват своевременно за извънредните заседания по подходящ начин, като включените в дневния ред материали могат да им се предоставят и в деня на провеждане на съответното заседание.
(8) Комисията може да провежда съвместни заседания с други комисии на Народното събрание за разглеждане на общи въпроси.
(9) Заседанията по ал. 8 се ръководят по споразумение от един от председателите. При съвместни заседания всяка комисия взема по отделно своето решение по обсъждания въпрос.
Чл. 6 (1) В последния до един час и половина от заседанията на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, всяка първа сряда на месеца, министъра на Младежта и спорта се явява пред комисията и отговаря на актуални устни въпроси, отправени от членове на Комисията на самото заседание по реда на чл. 27 от ПОДНС. Отправените въпроси следва да се отнасят до конкретни политики и не могат да съдържат искания за предоставяне на подробни числови данни.
(2) В случай на отсъствие на министъра по уважителни причини Комисията, съгласувано с него, определя заседанието, на което ще отговаря на актуални устни въпроси.
Чл. 7. (1) Заседанията на Комисията се провеждат в сградите на Народното събрание. По изключение Комисията може да реши да проведе заседания и извън сградите на Народното събрание.
(2) За участие в заседанията на Комисията се канят вносителите на законопроектите, представители на министерства, други държавни ведомства, общини и техни сдружения, професионални и други организации, имащи отношение към разглежданите законопроекти или други въпроси, включени в дневния ред на съответното заседание.
(3) Всеки член на Комисията може да покани за участие в нейно открито заседание отделни физически лица или представители на юридически лица, имащи отношение към разглежданите от Комисията законопроекти или други въпроси, включени в дневния ред на съответното заседание.
(4) Представители на граждански, синдикални, съсловни, браншови и други организации могат да заявят желанието си да бъдат поканени да присъстват на откритите заседания, като направят това писмено до председателя на Комисията, най-късно в деня преди провеждането на съответното заседание. Те могат да представят свои писмени становища, както и да вземат участие в разискванията по разглежданите от Комисията законопроекти или други въпроси, включени в дневния ред на съответното заседание, на което са поканени да присъстват.
Чл. 8. (1) Председателят на Комисията открива заседанието, когато присъстват повече от половината от членовете ѝ. Ако след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е на лице, Комисията може да заседава и при наличния състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките ѝ членове.
(2) Решенията на Комисията се вземат с мнозинство от присъстващите.
Чл. 9. (1) Членовете на Комисията удостоверяват присъствието си на заседания с подпис в създадения за това присъствен списък.
(2) При напускане на заседание членовете на Комисията предварително уведомяват, устно или писмено председателя или зам.-председателя, а при заседание, което ще приключи с гласуване – писмено уведомяват председателя за вота си.
(3) При неоправдано отсъствие от заседание на Комисията се прилагат разпоредбите на чл. 13, ал. 2 от Финансовите правила на бюджета на Народното събрание – приложение към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Чл. 10. (1) За заседанията на Комисията се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички взети решения.
(2) За заседанията на Комисията по законопроектите, по които е водеща се водят стенографски протоколи. Те се подписват от председателя на Комисията и от водещия протокола и се публикуват в 7-дневен срок от заседанието на сайта на Комисията, на интернет страницата на Народното събрание.
Чл. 11. (1) Докладите и становищата на Комисията се представят в пленарно заседание от председателя на Комисията или от определен от него зам.-председател. По изключение докладите и становищата на Комисията мога да бъдат представени и от член на Комисията, когато председателят и зам.-председателите отсъстват от пленарното заседание.
(2) Докладите и становищата на Комисията от откритите заседания се публикуват на интернет страницата на Народното събрание в еднодневен срок след подписване от председателя.
(3) Комисията публикува на интернет страницата на Народното събрание и други свои решения.
Чл. 12. (1) В случаите, когато Комисията е определена като водеща, при обсъждането на законопроекта на първо гласуване, преди да го разгледа по същество, тя извършва оценка за съответствието му с изискванията на Закона за нормативните актове и указа за неговото прилагане и при наличие на несъответствия може да препоръча на вносителя да го приведе в съответствие в 7-дневен срок.
(2) Когато Комисията не е водеща по даден законопроект, тя приема становище, в което отразява бележките и предложенията си, ако има такива към вносителя.
(3) Когато на Комисията са разпределени няколко законопроекта, уреждащи една и съща материя, тя ги обсъжда едновременно и приема мотивирано становище за всеки от тях.
Чл. 13. (1) По законопроекти, внесени от народни представители, председателят на Комисията може да изиска становище на Министерски съвет, министъра на Младежта и спорта или съответния ресорен министър, което се предоставя в 14-дневен срок от поискването.
(2) Когато законопроектът е внесен от Министерски съвет, на заседанието се изслушва член на Министерски съвет или заместник-министър.
(3) Граждани могат да правят писмени становища по законопроектите.
(4) В случаите, когато Комисията е водеща комисия, становищата по ал.1, 2, 3 и по чл. 7, ал. 4 се публикуват на сайта на Комисията на интернет страницата на Народното събрание и се предоставят в електронен вид на членовете на Комисията, а при изрично желание на член на Комисията му се предоставят и на хартиен носител в пощенската му кутия.
(5) Липсата на становища по ал. 1, 2 и 3 не спира обсъждането на законопроекта.
(6) Държавните органи и длъжностни лица от държавната и общинската администрация и гражданите са длъжни да предоставят при поискване всички документи и сведения, както и становища, необходими за дейността на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.
(7) Представители на държавни органи и длъжностни лица по ал. 1 присъстват на заседанията на Комисията по покана на нейното ръководство, както и в случаите на чл. 26, ал.5, изречение първо от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Поканените са длъжни да се явят пред Комисията и да поставят поисканата информация, както и да отговарят на поставените им въпроси в срок до 7 дни от деня на отправяне на поканата или на първото редовно заседание, ако то се провежда след изтичане на този срок.
Чл. 14. Комисията може да извършва изслушвания, проучвания и анкети по въпроси, засягащи държавните и обществените интереси в областта на въпросите на децата, младежта и спорта. С решение на Комисията по отделни проблеми могат да се възлагат и проучвания на общественото мнение на специализирани институции.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. За неуредените в тези вътрешни правила въпроси се прилагат разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
§ 2. Настоящите вътрешни правила са приети на основание чл. 23, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на редовно заседание на Комисията, проведено на 10 декември 2014 г.


Проф. Борислав Борисов
Председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
E-mail:
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала
Телефон: 02/ 939 35 76; Факс: 02/ 939 36 48