Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
04/02/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до пространствени данни, № 502-01-4, внесен от Министерски съвет на 21. 01. 2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до пространствени данни, № 502-01-4, внесен от Министерски съвет на 21. 01. 2015 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 04 февруари 2015 г., бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до пространствени данни, № 502-01-4, внесен от Министерски съвет на 21. 01. 2015 г.
  На заседанието присъства г-н Валери Борисов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, който представи и законопроекта.
  С предложените изменения и допълнения в Закона за достъп до пространствени данни се осъществява пълно транспониране на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) в националното законодателство.
  С определени текстове от законопроекта се осигурява техническа възможност за органите на публичната власт, а при определени условия и за трети лица, които поддържат масиви от пространствени данни, да свържат своите масиви от пространствени данни и услуги с мрежата от услуги. Регламентирани са и задължения на органите на публична власт за обмен на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни, включително въз основа на споразумения, когато достъпът до такива данни и услуги и обменът и ползването им са необходими за изпълнение на публични функции на органите, които могат да имат въздействие върху околната среда.
  Със законопроекта се прецизират и текстовете, свързани с изискванията към съдържанието на метаданните за масивите от пространствени данни, по отношение на идентификацията на субектите, отговорни за създаването, управлението, поддържането и разпространението на тези масиви.
  Прецизирани и допълнени са разпоредбите, отнасящи се до услугите за пространствени данни. Поставени са редица изисквания към предоставянето на тези услуги, като те трябва да са лесни за ползване и да отчитат съответните изисквания на потребителите.
  В законопроекта са предвидени и механизми за координация между различните нива на управление, на участието на лицата, заинтересовани от ползването на техните инфраструктури за пространствена информация.
  При представянето на законопроекта представителите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията обърнаха внимание на членовете на комисията, че приемането на законопроекта има за цел да повиши качеството на пространствената информация: създавана, събирана, поддържана и разпространявана по реда и при условията на Закона за достъп до пространствени данни. Като друга основна цел на законопроекта бе посочено и подобряването на координацията между потребителите, доставчиците на услуги за пространствени данни и услуги с добавена стойност и лицата, които посредничат при предоставянето на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни.

  Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения единодушно с 13 гласа „ЗА”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до пространствени данни, № 502-01-4, внесен от Министерски съвет на 21. 01. 2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:

  ГРОЗДАН КАРАДЖОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума