Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
12/02/2015

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 502-01-11, внесен от Министерски съвет на 02 февруари 2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ


  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 502-01-11, внесен от Министерски съвет на 02 февруари 2015 г.

  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 12 февруари 2015 г., бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 502-01-11, внесен от Министерски съвет на 02 февруари 2015 г.

  На заседанието присъства г-н Антон Гинев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, който представи и законопроекта.
  Със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване се предлага да отпадне изискването за попълване, изпращане и одобрение на полетен план за полети извън контролираното въздушно пространство.
  При представянето на законопроекта от вносителите бе заявено, че причината за съществуването на изискването за провеждане на вътрешни полети в неконтролираното въздушно пространство само с полетен план се основава на изискването за осигуряването на дейностите по търсене и спасяване в случай на инцидент или катастрофа. Изменението на Закона за гражданското въздухоплаване в тази му част е в съответствие с изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 г. на Комисията от 26 септември 2012 година за определяне на общи правила за полетите и разпоредби за експлоатация относно аеронавигационните услуги и процедури и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011 и регламенти (ЕО) № 1265/2007, (ЕО) № 1794/2006, (ЕО) № 730/2006, (ЕО) № 1033/2006 и (ЕС) № 255/2010.
  Със законопроекта се предлага метрологичното обслужване да не бъде част от основния предмет на дейност на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“. Като мотив за отпадането на този текст от закона бе изтъкнато, че по този начин ще се елиминира съществуващото дублиране с предмета на дейност на Българския институт по метрология.
  Друга основна промяна в Закона за гражданското въздухоплаване се отнася до предложението Министерският съвет да приема Национален план за търсене и спасяване при авиационни произшествия извън района с радиус от 5 км от контролната точка на летището. Разходите за дейностите, включени в плана по търсене и спасяване, е предвидено да бъдат включвани в националната разходна база на пътните такси за прелитане в обслужваното въздушно пространство на Република България.
  Представителите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията обясниха, че необходимостта планът да бъде приет от Министерския съвет произтича от необходимостта да бъдат включени отговорните ведомства и организации, имащи компетентност и ресурси за извършване на дейностите по търсене и спасяване при авиационни произшествия. Те подчертаха, че това са структури на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и други.
  С проекта на закон се изпълняват и препоръки, дадени в резултат от проведените сертификационни проверки от страна на Европейската агенция за авиационна безопасност на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, като по-конкретно се въвежда административно-наказателна разпоредба, която предвижда налагане на административни наказания за неизпълнение на Регламент (ЕС) № 255/2010 на Комисията от 25 март 2010 г. за определяне на общи правила за управление на потоците въздушно движение.


  След проведените разисквания по законопроекта и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, с 12 гласа “За” и 1 глас „Въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 502-01-11, внесен от Министерски съвет на 02 февруари 2015 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:


  ГРОЗДАН КАРАДЖОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума