Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
12/02/2015 първо гласуване

  Годишна работна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2015), № 502-00-5, внесена от Министерски съвет на 29. 01. 2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

  ЧРЕЗ
  Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

  ДО
  Г-Н СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ


  СТАНОВИЩЕ

  Относно: Годишна работна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2015), № 502-00-5, внесена от Министерски съвет на 29. 01. 2015 г.

  На основание чл. 114, от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на свое редовно заседание, проведено на 11 февруари 2015 г., Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения обсъди и прие проект на Годишна работна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2014) (ГРП), № 402-00-5, внесена от Министерски съвет на 31. 01. 2014 г.
  Годишната работна програма беше представена от г-н Валери Борисов, зам. министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Тя се изготвя от Министерския съвет на основание чл. 105, ал. 1 и 4 от Конституцията на Република България и нейната главна цел е да се осигури основата за подготовката на българските позиции при обсъждането на приоритетните за държавата въпроси от дневния ред на институциите на Европейския съюз. При изготвянето на конкретни предложения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения отчита приоритетите, залегнали в Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз, внесена от Министерския съвет, както и в Работната програма на Европейската комисия за 2015 г.
  На основание Глава единадесета от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, в кръга на своята компетентност, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения предлага в Годишната работна програма на Народното събрание за 2015 г. да бъдат включени следните проекти на актове в сферата на транспорта и информационните технологии:
  - Въздушен транспорт: Пакет от мерки за въздухоплаването. Пакетът ще включва съобщение, в което се определят предизвикателствата и мерки за подобряване на конкурентоспособността на сектора на въздухоплаването в ЕС и преразглеждане на Регламента за ЕААБ (№ 216/2008).
  - Пакет за цифровия единен пазар: Целта е да се гарантира, че потребителите се ползват от трансграничен достъп до цифрови услуги, да се създадат равни условия на конкуренция за предприятията и да се създадат условия за динамична цифрова икономика и общество. Пакетът ще включва, наред с други законодателни предложения, актуализирането на правилата за авторското право.
  Годишна работна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2015), № 502-00-5, внесена от Министерски съвет на 29. 01. 2014 г. е подкрепена единодушно с 13 гласа „За“.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ
  ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ:


  ГРОЗДАН КАРАДЖОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума