Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
18/02/2015 второ гласуване

  Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 553-19-8, изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от ПОДНС въз основа на приетите на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 454-01-62, внесен от Иван Вълков и група народни представители на 11 декември 2014 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 502-01-1, внесен от Министерски съвет на 08 януари 2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ


  ДОКЛАД


  II –ро гласуване

  Oтносно: Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 553-19-8, изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от ПОДНС въз основа на приетите на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 454-01-62, внесен от Иван Вълков и група народни представители на 11 декември 2014 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 502-01-1, внесен от Министерски съвет на 08 януари 2015 г.

  ПРОЕКТ!

  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата

  (Обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 20 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г. и бр. 53 и 107 от 2014 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на законa.


  Предложение от н. п. Петър Славов
  Създава се нов §1:
  „§1. В чл. 12 се създава ал. 7:
  „(7) Светофарите на кръстовищата, извън тези по предходната алинея, които фабрично не разполагат с функция за указване на края на времетраенето на зеления сигнал чрез премигване, се снабдяват с устройства, указващи това чрез трикратно премигване.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Петър Славов
  Създава се нов §2:
  §2. В чл. 104а думите „при наличие на“ се заменят с „чрез“.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 1:
  §1. В чл. 104а думите „при наличие на“ се заменят с „чрез“.

  § 1. В чл. 137в, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Думите „чл. 137б, ал. 1“ се заличават и се поставя двоеточие.
  2. Създават се т. 1 и 2:
  „1. класификацията по чл. 137б, ал. 1 - за системите за обезопасяване на деца, одобрени в съответствие с чл. 137г, ал. 1, т. 1;
  2. данни от производителя за височината и максималното тегло на детето, за което е предназначена системата за обезопасяване на деца, одобрена в съответствие с чл. 137г, ал. 1, т. 2.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за §1, който става §2 и предлага следната редакция:
  § 2. В чл. 137в ал. 2 се изменя така:
  „(2) За деца с ръст под 150 сантиметра, които пътуват в моторни превозни средства от категориите М1, N1, N2 и N3, оборудвани със системи за обезопасяване, се използват системи за обезопасяване на деца от пълния или непълния клас по смисъла на чл. 137б, ал. 2, съобразен с теглото на детето, в съответствие със:
  1. класификацията по чл. 137б, ал. 1 - за системите за обезопасяване на деца, одобрени в съответствие с чл. 137г, ал. 1, т. 1;
  2. данни от производителя за височината и максималното тегло на детето, за което е предназначена системата за обезопасяване на деца, одобрена в съответствие с чл. 137г, ал. 1, т. 2.“

  § 2. Член 137г се изменя така:
  „Чл. 137г. (1) Системите за обезопасяване на деца са одобрени съгласно изискванията на:
  1. Правило № 44, серия от изменения 03 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации или на наредба по чл. 138, ал. 4 относно одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на обезопасителните колани и на системите за обезопасяване и за одобряване типа на обезопасителни колани и системи за обезопасяване, или
  2. Правило № 129 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации.
  (2) Системите за обезопасяване на деца се монтират в съответствие с информацията за монтажа (инструкциите за употреба), предоставена от производителя на системата за обезопасяване на деца, в която се посочват начинът и типовете превозни средства, на които може да се използва безопасно.“
  Комисията подкрепя на текста вносителя за §2, който става §3.

  § 3. В чл. 137д, ал. 1 думите „чл. 137г“ се заменят с „чл. 137г, ал. 1“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §3, който става §4.


  § 4. В чл. 149, ал. 3 т. 1 се изменя така:
  „1. клас А – превозни средства, конструирани за превоз и на стоящи пътници; автобусите от този клас разполагат с места за сядане;“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §4, който става §5.

  § 5. В чл. 165 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2 се създава т. 8:
  „8. обозначават чрез поставяне на пътни знаци или оповестяват в средствата за масово осведомяване, или на електронна страница на Министерството на вътрешните работи участъка от пътя, на който се осъществява контрол по спазването на правилата за движение чрез автоматизирани мобилни и стационарни технически средства или системи.“
  2. Създава се ал. 3:
  “(3) Условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение се определя с наредба на министъра на вътрешните работи.”
  Предложение от народните представители Иван Вълков, Цветомир Михов, Станислав Иванов, Павел Христов и Атанас Ташков
  В § 5, т. 1, относно чл. 165 се изменя така:
  „1. В ал. 2 се създава т. 8:
  „8. обозначават чрез поставяне на пътни знаци, оповестяват в средствата за масово осведомяване или на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи участъка от пътя, на който се осъществява контрол по спазването на правилата за движение чрез автоматизирани технически средства или системи.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за §5, който става §6 и предлага следната редакция:
  § 6. В чл. 165 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2 се създава т. 8:
  „8. обозначават чрез поставяне на пътни знаци, оповестяват в средствата за масово осведомяване или на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи участъка от пътя, на който се осъществява контрол по спазването на правилата за движение чрез автоматизирани технически средства или системи.“
  2. Създава се ал. 3:
  “(3) Условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.”


  Предложение от народните представители Павел Христов, Красимир Петров, Красимира Атанасова, Пламен Манушев и Руслан Тошев
  Създава се § 5а със следното съдържание:
  „§ 5а. Създава се чл. 178е:
  „Чл. 178е. Наказва се с глоба в размер до 200 лв. на лице, което паркира моторни превозни средства в паркове, градини и детски площадки в населените места извън обозначените за това места.“
  Предложението бе оттеглено.

  Предложение от н. п. Петър Славов
  Създава се § 5б със следното съдържание:
  „§ 5б. В чл. 183, ал. 4, т. 6 думите „при наличие на“ се заменят с „чрез“.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов §7:
  §7. В чл. 183, ал. 4, т. 6 думите „при наличие на“ се заменят с „чрез“.

  § 6. В чл. 189 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 4 след думите „заснето с” се добавя „автоматизирано”.
  2. В ал. 8 се създава изречение трето: „В седемдневен срок от получаване на жалбата директорът на съответната структура на Министерството на вътрешните работи или оправомощено от него лице, на чиято територия е установено нарушението, я изпраща заедно с цялата преписка на съответния районен съд, като в съпроводителното писмо посочва и доказателствата в подкрепа на обжалвания електронен фиш, както и информация за участъка от пътя с описание на мястото и географски координати, действащото ограничение на скоростта по чл. 21, посоката на движение на автомобила, схема на разположението на автоматизираното техническо средство, неговия вид и данни за извършена метрологична проверка.”

  Предложение от народните представители Гроздан Караджов и Иван Вълков
  В §6, относно чл. 189 се правят следните изменения:
  1. т. 1 се изменя така:
  „1. в ал. 4 думите „техническо средство” се заменят с „автоматизирано техническо средство или система”;
  2. в т. 2, в ал. 8 думите „схема на“ се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за §6, който става §8 и предлага следната редакция:
  § 8. В чл. 189 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 думите „техническо средство” се заменят с „автоматизирано техническо средство или система”.
  2. В ал. 8 се създава изречение трето: „В 7-дневен срок от получаване на жалбата директорът на съответната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, или оправомощено от него лице я изпраща заедно с цялата преписка на съответния районен съд, като в съпроводителното писмо посочва и доказателствата в подкрепа на обжалвания електронен фиш, както и информация за участъка от пътя с описание на мястото и географските координати, действащото ограничение на скоростта по чл. 21, посоката на движение на автомобила, разположението на автоматизираното техническо средство, неговия вид и данни за извършена метрологична проверка.”

  § 7. Създават се чл. 189а, 189б, 189в, 189г и 189д:
  „Чл. 189а. (1) За нарушение, извършено с пътно превозно средство, регистрирано в друга държава - членка на Европейския съюз, се извършва автоматизирано търсене в националните бази данни за регистрацията на пътни превозни средства на съответната държава - членка на Европейския съюз, с цел установяване на собственика на пътното превозното средство, с което е извършено нарушението.
  (2) След установяване на собственика на пътното превозно средство, с което е извършено нарушението, се изпраща уведомително писмо по образец, утвърден със заповед на министъра на вътрешните работи.
  (3) Уведомителното писмо по ал. 2 задължително съдържа следните
  данни:
  1. нарушението;
  2. дата, час и място на нарушението;
  3. правна квалификация на нарушението;
  4. предвидената санкция за нарушението;
  5. данни за уреда, който е използван за установяване на нарушението — в случаите, когато такъв е използван.
  (4) Уведомителното писмо по ал. 2 се изготвя на един от официалните езици на държавата - членка на Европейския съюз, където е регистрирано пътното превозно средство.
  (5) С уведомителното писмо по ал. 2 се дава срок на собственика до 60 дни от датата на получаването му да заплати глобата или да посочи данни за ползвателя на пътното превозно средство, с което е извършено нарушението.
  (6) На лицето, посочено от собственика като ползвател на пътното превозно средство, се изпраща ново уведомително писмо по ал. 2 за извършеното нарушение.
  Чл. 189б. Редът по чл. 189а се прилага при установяване на едно или няколко от следните нарушения:
  1. управление на пътно превозно средство под въздействието на алкохол, наркотици или други упойващи вещества;
  2. преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването;
  3. управление на пътно превозно средство по пътна лента, регулирана с поставени над лентата пътни светофари, подаващи сигнал за забрана на използването на пътната лента;
  4. управление на пътно превозно средство по пътна лента, сигнализирана за движение само на пътни превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, без да има право на това;
  5. превишаване на разрешената максимална скорост;
  6. движение в лента за принудително спиране на автомагистрала, без да има право за това;
  7. използване на мобилен телефон по време на управление на пътното превозно средство освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете;
  8. неизпълнение на задължението за използване на предпазен колан или носене на каска;
  9. превозване на деца в нарушение на изискванията за използване на системите за обезопасяване.
  Чл. 189в. Получените при извършване на автоматизираното търсене по чл. 189а, ал. 1 лични данни се обработват съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Закона за Министерството на вътрешните работи.
  Чл. 189г. Министерството на вътрешните работи създава Национален център за контакт с цел улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата.
  Чл. 189д. Министърът на вътрешните работи или оправомощено от него длъжностно лице представя на Европейската комисия на всеки две години доклад за напредъка на националните дейности за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения.

  Предложение от н. п. Димитър Делчев
  В §7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 189а се правят следните изменения и допълнения:
  а) ал. 1 се изменя така:
  „(1) За нарушение, извършено с пътно превозно средство, регистрирано в друга държава-член на когато нарушителят не е установен, се извършва автоматизирано търсене в националните бази данни за регистрация на пътни превозни средства на съответната държава по регистрация на превозното средство. “
  б) създава се нова ал. 4:
  “(4) Към уведомителното писмо по ал. 2 се прилага копие от електронния фиш или акта за установяване на нарушението, в който като нарушител е вписан собственикът.”
  в) досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
  „(5) Документите по ал. 2 и 4 се изготвят на един от официалните езици на държавата-член на ЕС, където е регистрирано превозното средство."
  г) досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
  ,,(6) С уведомителното писмо по ал. 2 се дава срок на собственика до 30 дни от датата на получаването му, в които да заплати глобата, да възрази срещу съставения акт, или да посочи данни за ползвателя на пътното превозно средство, с което е извършено нарушението.
  д) досегашната ал. 6 става ал. 7.
  2. В чл. 189г се правят следните изменения и допълнения:
  а) досегашният текст на чл.189г става текст на ал. 1;
  б) създава се ал. 2:
  „ (2) Националният център за контакт осигурява на компетентните органи на други държави-членки на ЕС достъп до информация за регистрираните в Република България пътни превозни средства за целите на разкриване и наказване на пътни нарушения, извършени в други държави-членки на ЕС с такива превозни средства. ”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Гроздан Караджов и Иван Вълков
  В §7 се правят следните изменения:
  1. В чл. 189а, ал 5 и 6 се изменят така:
  „(5) С уведомителното писмо по ал. 2 се дава срок на собственика до 60 дни от датата на получаването му да заплати глобата или да посочи данни за лицето, управлявало пътното превозно средство, с което е извършено нарушението.
  (6) На лицето по ал. 5, посочено от собственика, се изпраща уведомително писмо по ал. 2 за извършеното нарушение.“

  2. Чл. 189г се изменя така:
  „Чл. 189г. Националният център за контакт за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата е в Министерството на вътрешните работи.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Петър Славов
  В §7, в чл. 189б, т. 7 думите „при наличие на“ се заменят с „чрез“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за §7, който става §9 и предлага следната редакция:
  § 9. Създават се чл. 189а, 189б, 189в, 189г и 189д:
  „Чл. 189а. (1) За нарушение, извършено с пътно превозно средство, регистрирано в друга държава - членка на Европейския съюз, когато нарушителят не е установен, се извършва автоматизирано търсене в националните бази данни за регистрацията на пътни превозни средства на съответната държава - членка на Европейския съюз, с цел установяване на собственика на пътното превозното средство, с което е извършено нарушението.
  (2) След установяване на собственика на пътното превозно средство, с което е извършено нарушението, се изпраща уведомително писмо по образец, утвърден със заповед на министъра на вътрешните работи.
  (3) Уведомителното писмо по ал. 2 задължително съдържа следните
  данни:
  1. нарушението;
  2. дата, час и място на нарушението;
  3. правна квалификация на нарушението;
  4. предвидената санкция за нарушението;
  5. данни за уреда, с който е установено нарушението - в случаите, когато такъв е използван.
  (4) Уведомителното писмо по ал. 2 се изготвя на един от официалните езици на държавата – членка на Европейския съюз, където е регистрирано пътното превозно средство.
  (5) С уведомителното писмо по ал. 2 се определя срок на собственика до 60 дни от датата на получаването му да заплати глобата или да посочи данни за лицето, управлявало пътното превозно средство, с което е извършено нарушението.
  (6) На лицето по ал. 5, посочено от собственика, се изпраща уведомителното писмо по ал. 2 за извършеното нарушение.
  Чл. 189б. Редът по чл. 189а се прилага при установяване на едно или няколко от следните нарушения:
  1. управление на пътно превозно средство под въздействието на алкохол, наркотици или други упойващи вещества;
  2. преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването;
  3. управление на пътно превозно средство по пътна лента, регулирана с поставени над лентата пътни светофари, подаващи сигнал за забрана на използването на пътната лента;
  4. управление на пътно превозно средство по пътна лента, сигнализирана за движение само на пътни превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, без да има право на това;
  5. превишаване на разрешената максимална скорост;
  6. движение в лента за принудително спиране на автомагистрала, без да има право за това;
  7. използване на мобилен телефон по време на управление на пътното превозно средство освен чрез устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете;
  8. неизпълнение на задължението за използване на предпазен колан или носене на каска;
  9. превозване на деца в нарушение на изискванията за използване на системите за обезопасяване.
  Чл. 189в. Получените при извършване на автоматизираното търсене по чл. 189а, ал. 1 лични данни се обработват съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Закона за Министерството на вътрешните работи.
  Чл. 189г. Националният център за контакт за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата, е в Министерството на вътрешните работи.
  Чл. 189д. Министърът на вътрешните работи или оправомощено от него длъжностно лице представя на Европейската комисия на всеки две години доклад за напредъка на националните дейности за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения.“
  § 8. В допълнителните разпоредби в § 6 се създава т. 65:
  „65. „Автоматизирани технически средства” са уреди одобрени и проверени като тип средство за измерване на скоростта съгласно Закона за измерванията, които установяват и автоматично заснемат нарушения в присъствие или отсъствие на контролен орган и може да бъдат:
  а) стационарни - прикрепени към земята и обслужвани периодично от контролен орган;
  б) мобилни - прикрепени към превозно средство или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствието на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес”.

  Предложение от народните представители Иван Вълков, Цветомир Михов, Станислав Иванов, Павел Христов и Атанас Ташков
  В §8, в допълнителните разпоредби, в §6 се правят следните допълнения:
  1. в т. 63 накрая се добавя „или системи“.
  2. създава се т. 65:
  „65. „Автоматизирани технически средства и системи” са уреди за контрол по този закон, одобрени и проверени съгласно Закона за измерванията, които установяват и автоматично заснемат нарушения в присъствие или отсъствие на контролен орган и може да бъдат:
  а) стационарни - прикрепени към земята и обслужвани периодично от контролен орган;
  б) мобилни – прикрепени, към превозно средство или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствието на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Петър Славов
  В §8, в допълнителните разпоредби, в §6 се създава т. 66:
  „66. „устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете“ е:
  а) вградено в мобилния телефон устройство, при което за провеждане на разговор телефонът не е необходимо да се държи до ухото, а може да се стационира на разстояние от говорещия; в този случай телефонът следва да е поставен на стойка;
  б) жично или безжично устройство, снабдено със слушалка и микрофон, чрез което се провежда разговорът, при което слушалката се поставя в ухото на говорещия.“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за §8, който става §10 и предлага следната редакция:
  § 10. В §6 от допълнителните разпоредби се правят следните допълнения:
  1. В т. 63 накрая се добавя „или системи“.
  2. Създава т. 65:

  „65. „Автоматизирани технически средства и системи” са уреди за контрол по този закон, работещи самостоятелно или взаимно свързани, одобрени и проверени съгласно Закона за измерванията, които установяват и автоматично заснемат нарушения в присъствие или отсъствие на контролен орган и могат да бъдат:
  а) стационарни - прикрепени към земята и обслужвани периодично от контролен орган;
  б) мобилни – прикрепени към превозно средство или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствието на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес.

  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на подразделението и предлага следната редакция:
  ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията предлага да се създаде нов §11 със следното съдържание:
  §11. Навсякъде в закона думите "министъра на регионалното развитие" и "министърът на регионалното развитие" се заменят съответно с "министъра на регионалното развитие и благоустройството" и "министърът на регионалното развитие и благоустройството".

  § 9. Този закон въвежда изискванията на:
  1. Директива за изпълнение 2014/37/ЕС на Комисията от 27 февруари 2014 г. за изменение на Директива 91/671/ЕИО на Съвета относно задължителното използване на обезопасителни колани и на системи за обезопасяване на деца в превозните средства (ОВ, L 59/32 от 28 февруари 2014 г.).
  2. Директива 2011/82/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата (OB, L 288/1 от 5 ноември 2011 г.).
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става §12.


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 10. Министърът на вътрешните работи или оправомощено от него длъжностно лице представя на Европейската комисия изчерпателен доклад за напредъка на националните дейности за улесняване на трансграничния обмен на информация за нарушенията по чл. 189б в срок до 6 май 2016 г.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става §13.

  § 11. Министърът на вътрешните работи в срок до 3 месеца от влизането в сила на този закон издава наредбата по чл. 165, ал. 3.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става §14.

  § 12. Разпоредбата на § 9 относно чл. 189д влиза в сила от 7 май 2016 г.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става §15.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ


  ГРОЗДАН КАРАДЖОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума