Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
17/06/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за автомобилните превози, № 554-01-110, внесен от народните представители Цветомир Михов и Иван Вълков на 04 юни 2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ


  ДОКЛАД


  Относно: Законопроект за изменение на Закона за автомобилните превози, № 554-01-110, внесен от народните представители Цветомир Михов и Иван Вълков на 04 юни 2015 г.

  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 17 юни 2015 г., бе обсъден законопроект за изменение на Закона за автомобилните превози, № 554-01-110, внесен от народните представители Цветомир Михов и Иван Вълков на 04 юни 2015 г.
  На заседанието присъства г-н Антон Гинев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  Законопроектът бе представен от народния представител Цветомир Михов.
  С проекта на Закон за изменение на Закона за автомобилните превози се предлага таксиметровият превоз на пътници да се извършва само от търговци, притежаващи удостоверения за регистрация.
  Г-н Михов обясни, че съгласно настоящия текст на чл. 12, ал. 1 от Закона за автомобилните превози, таксиметров превоз на пътници може да се извършва от търговци, притежаващи удостоверения за регистрация, или от водачи, извършващи дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка. В закона е предвидена и регистрация на лицата, извършващи таксиметрови превози на пътници, като условие за извършване на дейността им.
  От представителите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията заявиха, че подкрепят законопроекта и разясниха на членовете на комисията, че държавата е регулирала тази дейност, като са създадени условия и ред за извършването й чрез закона и подзаконовите нормативни актове.
  Беше подчертано, че при регистрационните режими административният орган проверява наличието на изчерпателно установените нормативни изисквания и при установяване на съответствие с тях разрешава, без право на преценка по целесъобразност извършването на стопанската дейност.
  По време на дискусията от вносителите бе заявено, че с внесения законопроект ще се премахне и затруднението при извършването на контрола за спазването на изискванията на закона. Също така бе подчертано, че при сегашното положение лицата, които извършват таксиметров превоз на пътници, са поставени в неравностойно положение едни спрямо други – някои от тях трябва да отговорят на определени със закона изисквания и да се регистрират, а други – извършват тази дейност без да се регистрират.


  Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 15 гласа „ЗА”, и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение на Закона за автомобилните превози, № 554-01-110, внесен от народните представители Цветомир Михов и Иван Вълков на 04 юни 2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:

  ГРОЗДАН КАРАДЖОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума