Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
17/06/2015

  Рамкова позиция относно Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 261/2004 относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети и Регламент (ЕО) № 2027/97 относно отговорността на въздушните превозвачи при въздушния превоз на пътници и техния багаж, № 502-00-28, внесена от Министерски съвет на 30 април 2015 г., както и проекта на акта.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

  ЧРЕЗ
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
  Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

  ДО
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Г-Н СВЕТЛИН ТАНЧЕВ

  ДОКЛАД

  Относно: Рамкова позиция относно Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 261/2004 относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети и Регламент (ЕО) № 2027/97 относно отговорността на въздушните превозвачи при въздушния превоз на пътници и техния багаж, № 502-00-28, внесена от Министерски съвет на 30 април 2015 г., както и проекта на акта.

  На свое редовно заседание, проведено на 17 юни 2015 г. на основание чл. 116, ал. 1 от ПОДНС и във връзка с т. 24 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2015), Комисията по транспорт, информационните технологии и съобщения разгледа рамковата позиция относно Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 261/2004 относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети и Регламент (ЕО) № 2027/97 относно отговорността на въздушните превозвачи при въздушния превоз на пътници и техния багаж, както и проекта на акта.
  На заседанието присъстваха г-н Антон Гинев, зам. министър и г-жа Людмила Тренкова – началник на отдел „Международна дейност“ в Дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  Рамковата позиция беше представена от г-жа Тренкова. Тя отбеляза, че законодателното предложение е важно и с много широк обществен интерес. Преобладаващото мнозинство от гражданите на Европейския съюз ползват въздушен транспорт и са чувствителни към темата. За целта проекта въвежда определение за извънредни ситуации, които са най-честите причини, посочвани от въздушните превозвачи, когато пътниците се жалват – за закъснял полет и за отменен полет. Българската страна споделя изводите на Европейската комисията за липсата на достатъчно яснота в сега действащата правна рамка по отношение правата на пътниците във въздушния транспорт, която позволява различно тълкуване. Това води до недобро изпълнение и оттам – до недостатъчна защита на тези права. Нещо повече, предложението на Комисията съдържа приложение към Регламента, където в непълен списък да бъдат изброени случаите, които се считат за извънредни ситуации. Това изключително много ще облекчи както пътниците - потенциални жалбоподатели, така въздушните превозвачи, така също и националния правоприлагащ орган, когато в ролята си на посредник между авиокомпанията и жалбоподателя трябва да прецени дали случаят се отнася до извънредни обстоятелства. Също така наред с изясняването и засилването на правата на пътниците, от първостепенна важност е постигането на баланс на интересите на всички участници на пазара.

  Въз основа на проведения дебат и изказаните мнения Рамкова позиция относно Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 261/2004 относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети и Регламент (ЕО) № 2027/97 относно отговорността на въздушните превозвачи при въздушния превоз на пътници и техния багаж, № 502-00-28, внесена от Министерски съвет на 30 април 2015 г., както и проекта на акта беше подкрепена единодушно с 16 гласа „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“.  Председател на
  Комисията по транспорт, информационни
  технологии и съобщения:

  Гроздан КАРАДЖОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума