Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
08/07/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, №502-01-51, внесен от Министерски съвет на 23.06.2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, №502-01-51, внесен от Министерски съвет на 23.06.2015 г.

  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 8 юли 2015 г. бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, №502 - 01- 51, внесен от Министерски съвет на 23. 06. 2015 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Бойко Малинов – зам. министър на околната среда и водите и г-н Живко Петров – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация» в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  Законопроектът беше представен от г-н Бойко Малинов.
  Законопроектът за чистотата на атмосферния въздух касае хармонизиране и привеждане в съответствие с европейското законодателство национално законодателство чрез транспониране на част от изискванията на Директива 2012/33/ЕC за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на съдържанието на сяра в корабните горива и като следствие - намаление на емисиите на серни оксиди от сектора на морския транспорт. С предвидените промени се определят лицата, които извършват съответните уведомления до органите на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ (ИА „МА“) и на Европейската комисия (ЕК) за наличието или липсата на корабни горива в пристанищата на страната в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 8, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, като редът и начинът за тези уведомления е предвидено да се уреди чрез заповед на изпълнителния директор на ИА „МА“. Допълнително се въвеждат санкции за нарушения, извършени от разпространителите на корабни горива. Останалите изисквания на Директивата са транспонирани чрез Постановление № 327 на Министерския съвет от 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол към Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 88 от 2014 г.). С приемане на законопроекта ще се преустанови на стартирането на процедура за Нарушение № 2014/0308 срещу Република България по чл. 258 от Договора за функционирането на ЕС за нетранспониране на Директивата.
  Законопроектът цели още изпълнение на Мерки № 56-58 от Плана за действие за намаляване с 20 на сто на административната тежест от законодателството, което съдържа национални и транспонирани европейски изисквания, за периода 2012-2014 г., приет с Решение на Министерски съвет № 25 от 27 юни 2012 г. Посочените мерки се отнасят до отпадане на законово изискване за подаване на различна по вид информация във връзка с регистрацията на местните снабдители с корабно гориво по чл. 30и от Закон за чистотата на атмосферния въздух. Поради обстоятелството, че тази регистрация е уредена нормативно чрез Наредба № 18 от 2004 г. на Министерството на транспорта и съобщенията за регистрация на пристанищните оператори в Република България, с промяната на този текст в законопроекта отпада и посоченото изискване.
  След представяне на законопроекта своите становища изразиха народни представители, членове на комисията, както и представителите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Те заявиха, че ще подкрепят законопроекта на първо гласуване и подчертаха, че чистотата на атмосферния въздух и здравословната жизнена среда е нещо, към което трябва да се стремим.

  Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения единодушно, с 15 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 502-01-51, внесен от Министерски съвет на 23.06.2015г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:


  ГРОЗДАН КАРАДЖОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума