Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
08/07/2015

  Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на пощенските услуги - „Анализ на пазара на пощенските услуги за 2014 г.”, № 520–00–27, внесен от Комисията за регулиране на съобщенията на 29.06.2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

  ДОКЛАД

  Относно: Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на пощенските услуги - „Анализ на пазара на пощенските услуги за 2014 г.”, № 520–00–27, внесен от Комисията за регулиране на съобщенията на 29.06.2015 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 08 юли 2015 г., бе разгледан годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на пощенските услуги - „Анализ на пазара на пощенските услуги за 2014 г.”, № 520–00–27, внесен от Комисията за регулиране на съобщенията на 29.06.2015 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Валери Борисов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Деян Дънешки – главен изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД, г-н Веселин Божков – председател на Комисията за регулиране на съобщенията, г-н Никола Колев – заместник-председател на Комисията за регулиране съобщенията и членовете на Комисията за регулиране съобщенията - г-жа Андреана Атанасова, г-н Константин Тилев и г-жа Ирина Романска, както и експерти от комисията.
  Г-н Веселин Божков представи годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на пощенските услуги - „Анализ на пазара на пощенските услуги за 2014 г.”.
  В доклада, изготвен на основание чл. 17, ал. 1 от Закона за пощенските услуги, е направен анализ на предоставянето на универсалната и на неуниверсалната пощенски услуги в страната. Съдържа се и информация за състоянието на конкуренцията на пощенския пазар.
  Г-н Божков подчерта, че през последните години на пазара на пощенските услуги са се оформили две устойчиви тенденции – на спад на търсенето на традиционните пощенски услуги и на нарастване на потреблението на колетни пратки. Наред с ръста на колетните пратки се повишават и изискванията на потребителите към качеството на услугата, което води до засилване на конкуренцията при сегмента на колетни пратки и до свиване на пазарния дял на историческия оператор „Български пощи“ ЕАД. Разрастващото се потребление от сайтовете за електронно пазаруване на българските потребители е наложило електронната търговия като съществен фактор за развитието на пазара на пощенски услуги.
  В доклада е отбелязано, че трайната тенденция на нарастване на броя на участниците на пощенския пазар от последните години продължава и през 2014 г., като броят на вписаните в публичните регистри пощенски оператори е нараснал с 8 % спрямо предходната година.
  За изминалата година обемът на пощенския пазар е изчислен на база на получените данни от 67 % от лицензираните и регистрирани оператори в България. Г-н Божков изтъкна, че през 2014 г. трайно установената от последните години тенденция на спад в броя на пощенските пратки и услуги се е променила, като спрямо предходната 2013 г. е отчетен ръст от 3 %. Беше подчертано, че това се дължи на увеличения брой на неуниверсалните пощенски услуги и по-конкретно на пратки приети, обработени и доставени чрез куриерски услуги за чужбина и пратки, предмет на пряка пощенска реклама.
  В Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на пощенските услуги за 2014 г. е представена и структурата на приходите от пощенски услуги за периода 2012-2014 г. Общата сума на приходите от предоставяне на пощенски услуги за изминалата година възлиза на около 301 млн. лв., което представлява нарастване с около 16 % спрямо 2013 г. Увеличението се дължи главно на значителния ръст на приходите от неуниверсалната пощенска услуга и по-конкретно от нарастване на куриерските услуги с близо 22 % през 2014 г. спрямо 2013 г. Съотношението между дяловете на универсалната и неуниверсалната пощенски услуги, включително пощенските парични преводи за периода 2012-2014 г,. се запазва със значителен превес на приходите от неуниверсалните пощенски услуги, съответно на 80% към 20%. Навлизането на нови пощенски оператори и развитието на конкуренцията на пазара на пощенски услуги през последните години е довело до отслабване на ролята на историческия оператор „Български пощи“ ЕАД. Пазарният дял на предприятието, изчислен на база на приходи от предоставяне на пощенски услуги, е отбелязал спад с 3 % през 2014 г. спрямо 2013 г. Това се дължи на намалението на дела на приходите на „Български пощи“ ЕАД от предоставяне на пощенски пратки и на услугата паричен пощенски превод. В условията на силна конкуренция през 2014 г. историческият оператор запазва без изменение спрямо 2013 г. своя дял от 4% в приходите от неуниверсални пощенски услуги.
  Съгласно представените в доклада данни през 2014 г. общият брой пратки и услуги за страната и чужбина от универсалната пощенска услуга възлиза на около 36 млн. броя, а реализираните приходи от тях са в размер на 56 млн. лв. Г-н Божков подчерта, че изминалата 2014 г. е четвъртата година, през която универсалната пощенска услуга се предоставя в условията на либерализиран пощенски пазар. В резултат на създадените условия за развитие на конкуренцията продължава процесът на преразпределение на пазарните дялове на операторите, предоставящи тази услуга, като пазарният дял на държавния оператор намалява и се формира трайна тенденция на спад на този показател.
  В доклада е отбелязано, че през 2014 г. комисията е разгледала 117 жалби/сигнали от страна на потребители на пощенски услуги срещу пощенски оператори. От общо подадените жалби 20 са били основателни и исканията на жалбоподателите са били удовлетворени. Останалите 97 жалби са били неоснователни.
  След представянето на доклада се проведе дискусия, по време на която народните представители Иван Вълков, Цветомир Михов и Георги Свиленски поставиха въпроси, свързани с развитието на „Български пощи“ ЕАД в условията на либерализиран пазар. В отговор г-н Валери Борисов изтъкна, че „Български пощи“ ЕАД са успели да се адаптират към даденостите на свободния пазар и въпреки намалението в пазарния дял при предоставяне на традиционните пощенски услуги в други сфери като колетните пратки те бележат ръст. Г-н Борисов подчерта, че историческият оператор участва в изпълнението на различни проекти, за да може да отговори на повишените изисквания на потребителите към качеството на предоставяните услуги във връзка с разрастването на електронната търговия. Г-н Деян Дънешки очерта конкретните мерки, предприети от управленския екип на „Български пощи“ ЕАД с цел повишаване на конкурентноспособността на предприятието.
  В резултат на проведеното гласуване Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 15 гласа „За”, О гласа „Против“ и 1 глас „Въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме следното решение:
  Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 87, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, във връзка с чл. 17, ал. 1 от Закона за пощенските услуги
  Р Е Ш И:
  Приема Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на пощенските услуги - „Анализ на пазара на пощенските услуги за 2014 г.”

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:

  ГРОЗДАН КАРАДЖОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума