Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
20/05/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 602-01-17, внесен от Министерски съвет на 12.04.2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 602-01-17, внесен от Министерски съвет на 12.04.2016 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 20.04.2016 г., бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 602-01-17, внесен от Министерски съвет на 12.04.2016 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Валери Борисов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-жа Неда Койчева – директор на дирекция „Правно регулиране и общо правно обслужване“ в Комисията за регулиране на съобщенията и представители на мобилните оператори.
  Законопроектът бе представен от г-н Валери Борисов.
  В своето изложение г-н Борисов подчерта, че проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения е изготвен в изпълнение на ангажиментите на Република България като държава - членка на Европейския съюз за привеждане на българското законодателство в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (Регламент (ЕС) № 531/2012) и в съответствие с изискванията на чл. 3-6 от Регламент (ЕС) № 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (Регламент (ЕС) № 2015/2120).
  Законопроектът предлага промени, свързани с предвиждане на мерки на национално ниво за прилагането на изискванията на чл. 18 „Санкции“ от Регламент (ЕС) № 531/2012. В тази връзка в чл. 331 се създават две нови алинеи, предвиждащи санкции за предприятията за непредоставяне на информация, необходима за прилагането на регламента, както и за неизпълнение на решения, с които Комисията за регулиране на съобщенията изисква незабавното преустановяване на констатирани нарушения на регламента.
  На следващо място Регламент (ЕС) № 531/2012 е изменен с Регламент (ЕС) № 2015/2120. Отменени са някои от разпоредбите на Закона за електронните съобщения (ЗЕС) се предвиждат санкции. Същевременно са предвидени нови разпоредби, за които в действащия ЗЕС не са предвидени санкции. Измененията в регламента за роуминга налагат изменение и допълнение на действащата норма на чл. 334б от Закона за електронните съобщения. Предложените изменения на нормата са съобразени с измененията на регламента, които влизат в сила на 30 април 2016 г.
  Друга група промени са свързани с въвеждането на разпоредби на национално ниво за прилагането на изискванията на чл. 3-6 от Регламент (ЕС) № 2015/2120. Предвиждат се санкции за нарушения на разпоредбите на регламента, свързани с изискванията за гарантиране на достъп до отворен интернет.
  В изпълнение на задълженията на Република България, произтичащи от констатирани несъответствия на правната рамка с актове на европейското право, в проекта са включени и норми, с които се премахват ограниченията пред българските радио- и телевизионни оператори за участие в процедури за издаване на разрешения за мрежи за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване - отменят се чл. 47а и чл. 48, ал. 3 от Закона за електронните съобщения.
  С проекта на закон се въвеждат и промени, свързани с транспониране на Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО.
  След представяне на законопроекта се проведе дискусия. Представителите на мобилните оператори заявиха, че подкрепят предложените промени, но считат, че размерът на санкциите е прекомерно завишен. В тази връзка г-жа Неда Койчева отбеляза, че законопроектът е изцяло съобразен със съответните европейски актове. Тя подчерта, че в съответствие с изискванията на чл. 18 от Регламент (ЕС) № 531/2012 предвидените санкции са ефективни и възпиращи. Определените минимуми и максимуми на имуществените санкции дават достатъчни гаранции за спазване на принципа на пропорционалност и възможност за индивидуализация на наказанието в съответствие с общественото въздействие на конкретното нарушение. Също така е необходимо да се отчете и фактът, че предприятията имат финансова изгода да не спазват ограниченията, поради което размерът на евентуалната санкция следва да надвишава потенциалната печалба при неизпълнение.
  Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 9 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 602-01-17, внесен от Министерски съвет на 12.04.2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:

  НАСТИМИР АНАНИЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума