Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
19/10/2016 първо гласуване

  Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения, № 620–00–15, внесен от Комисията за регулиране на съобщенията на 20.06.2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

  ДОКЛАД

  Относно: Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения, № 620–00–15, внесен от Комисията за регулиране на съобщенията на 20.06.2016 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 19 октомври 2016 г., бе разгледан годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения, № 620–00–15, внесен от Комисията за регулиране на съобщенията на 20.06.2016 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Валери Борисов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Веселин Божков – председател на Комисията за регулиране на съобщенията, членовете на Комисията за регулиране на съобщенията - г-жа Андреана Атанасова, г-н Константин Тилев и г-жа Ирина Романска, експерти от комисията, представители на неправителствените организации в областта на електронните съобщения.
  Годишният доклад бе представен от г-н Веселин Божков.
  Годишният доклад на Комисията за регулиране на съобщенията, изготвен на основание на чл. 38, ал. 1 от Закона за електронните съобщения, представлява анализ върху развитието и напредъка в сектора на електронните съобщения през 2015 г.
  При представянето на доклада г-н Божков очерта основните тенденции в развитието на пазара на електронни съобщения в България за 2015 г. Съгласно регистъра на КРС общо 1162 предприятия са имали право да осъществяват дейност по предоставяне на обществени електронни съобщения като за една година броят им е нараснал с 0,5 %. От регистрираните предприятия 1051 (90,4%) са подали информация в КРС в изпълнение на чл. 5 от Общите условия при осъществяване на обществени електронни съобщения. В доклада е отбелязано, че общият обем на пазара на електронни съобщения в България за 2015 г. се запазва почти без изменение в сравнение с 2014 г., като възлиза на 2,505 млрд. лв. Председателят на КРС подчерта, че през 2015 г. продължава преодоляването на негативната тенденция на спад в обема на пазара, започнало през 2014 г. Както през предходните години, така и през 2015 г. общият обем на пазара на електронни съобщения в България се определя от приходите от гласовите услуги, пакетните услуги и услугите за пренос на данни и/или достъп до интернет, предлагани самостоятелно.
  Г-н Божков отбеляза, че през 2015 г. 457 предприятия са вложили инвестиции в изграждането и поддържането на обществени електронни мрежи, които са с 11,8 % по-малко от предходния период. Общият размер на вложените от тези предприятия инвестиции достига 524 млн. лв. при планирани през 2014 г. инвестиции за 2015 г. от 544 млн. лв. Тези данни показват, че планираните от предприятията инвестиции за 2015 г. почти изцяло са реализирани.
  С оглед ефективното управление на радиочестотния спектър през 2015 г. Комисията е провела обществени консултации във връзка с перспективите за ползване на свободния ресурс в радиочестотен обхват 2,6 GHz. В резултат на консултациите КРС е обявила намерение за провеждане на търг за издаване на 9 разрешения за ползване на радиочестотен спектър в лента 2500-2690 MHz. В рамките на определения срок не са постъпили намерения за издаване на такива разрешения, поради което търг не е провеждан.
  През 2015 г. Законът за електронните съобщения (ЗЕС) е изменян няколко пъти, като промените не водят до принципни изменения на регулаторната рамка. Най-важното изменение в ЗЕС е въвеждането за първи път на имуществени санкции за неизпълнение на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза.
  С изменения в ЗЕС беше разширен и обхватът на приложимата процедура при установено неизпълнение на общите изисквания, условията на издадени разрешения за ползване на ограничен ресурс и/или на наложени специфични задължения.
  С цел повишаване на ефективността на контролната дейност, свързана с осъществяването на електронните съобщения и спазването на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис през 2015 г., са извършени инспекторски проверки. Беше изтъкнато, че особено внимание е обърнато на спазване на изискванията на ЗЕС по отношение на защита на обществения интерес и интересите на крайните потребители. В тази връзка г-н Божков подчерта, че около 52% от инспекторските проверки са извършени на трите най-големи предприятия, предоставящи електронни съобщителни услуги (БТК, „Мобилтел“ ЕАД и „Теленор България“ ЕАД), във връзка с подадени жалби от крайни потребители, касаещи предлаганите от тях услуги.
  В резултат на проведеното гласуване Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 10 гласа „За” и 3 гласа „Въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме следното решение:

  Проект
  РЕШЕНИЕ
  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ ЗА 2015 Г.
  Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 87, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, във връзка с чл. 38, ал. 1 от Закона за електронните съобщения
  РЕШИ
  Приема Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения за 2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:

  НАСТИМИР АНАНИЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума