Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
19/10/2016 първо гласуване

  Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на пощенските услуги - "Анализ на пазара на пощенските услуги за 2015 г.", № 620-00-16, внесен от Комисия за регулиране на съобщенията на 20. 06. 2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

  ДОКЛАД

  Относно: Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на пощенските услуги - "Анализ на пазара на пощенските услуги за 2015 г.", № 620-00-16, внесен от Комисия за регулиране на съобщенията на 20. 06. 2016 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 19 октомври 2016 г., бе разгледан годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на пощенските услуги - "Анализ на пазара на пощенските услуги за 2015 г.", № 620-00-16, внесен от Комисия за регулиране на съобщенията на 20. 06. 2016 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Валери Борисов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Деян Дънешки – главен изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД, г-н Веселин Божков – председател на Комисията за регулиране на съобщенията и членовете на Комисията за регулиране съобщенията - г-жа Андреана Атанасова, г-н Константин Тилев и г-жа Ирина Романска, както и експерти от комисията.
  Г-н Веселин Божков представи годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на пощенските услуги - „Анализ на пазара на пощенските услуги за 2015 г.”.
  В доклада, изготвен на основание чл. 17, ал. 1 от Закона за пощенските услуги, е направен анализ на предоставянето на универсалната и на неуниверсалната пощенски услуги в страната. Съдържа се и информация за състоянието на конкуренцията на пощенския пазар. В него е посочено, че секторът на пощенските услуги се развива бързо в последните години, главно поради променящите се пазарни условия и развитието на нуждите на потребителите, което от своя страна обуславя промяна в търсенето на пощенските услуги.
  Г-н Божков отбеляза, че колетните услуги нарастват значително, което се дължи на електронната търговия. За тригодишен период броят на предоставените колетни услуги е нараснал два пъти. Същевременно за същия период броят на потребените традиционни пощенски услуги е намалял с 3%, а броят на куриерските услуги е нараснал с 57%.
  През 2015 г. броят на пощенските оператори, вписани в публичните регистри, регламентирани в Закона за пощенските услуги, възлиза на 154, което представлява ръст от 5% спрямо предходната година.
  От неуниверсалните пощенски услуги, както е посочено в доклада, най-голям търговски интерес предизвикват куриерските услуги, които се предоставят на базата на значително облекчен уведомителен режим. През изтеклата година броят на операторите, регистрирали намеренията си да предоставят куриерски услуги, достигна 145, от които 14 са новорегистрирани.
  В Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на пощенските услуги за 2015 г. е представена и структурата на приходите от пощенски услуги за периода 2013-2015 г. Общата сума на приходите, реализирани от предоставяне на пощенски услуги през 2015 г., възлиза на около 315 млн. лв., което спрямо 2014 г. представлява нарастване от 5%. Развитието на пощенския пазар и през 2015 г. се дължи на услугите, предоставяни в пазарния сегмент неуниверсални пощенски услуги.
  Съотношението между дяловете на универсални пощенски услуги и неуниверсални пощенски услуги през 2015 г. спрямо предходната година се е изменило незначително, като е нараснало с 2 процентни пункта в полза на универсалните пощенски услуги. Това се дължи основно на увеличението на приходите от колетни пратки от обхвата на универсални пощенски услуги през 2015 г. спрямо 2014 г.
  Съгласно посочените в доклада данни, през 2015 г. приходите от пазарния сегмент универсални пощенски услуги възлизат на 65 млн. лв. и бележат ръст спрямо 2014 г. в размер на около 15%. Реализираните обеми пратки и услуги от обхвата на универсални пощенски услуги общо за страната и чужбина са около 36 млн. броя и остават почти непроменени в сравнение с предходния отчетен период.
  Приходите от неуниверсални пощенски услуги през 2015 г. (куриерски услуги до 35 кг., хибридна поща, пряка пощенска реклама, наложен платеж и известия за доставяне) са в размер на 240 млн. лв., като в сравнение с 2014 г. са се увеличили с около 2%. За същия период общият брой на обработените пратки е 131 млн.бр., което е намаление с 5% спрямо 2014 г.
  Намалението на общия брой обработени пратки за периода се дължи на намаляването на броя пратки от услугите „пряка пощенска реклама" и „хибридна поща", които влизат в обхвата на неуниверсални пощенски услуги. През 2015 г. броят обработени пратки от услугата „пряка пощенска реклама" намалява с 21% спрямо 2014 г., а „хибридната поща" - с 13%.
  В доклада е отбелязано, че в комисията са разгледани са 197 жалби/сигнали от страна на потребители на пощенски услуги срещу пощенски оператори. От общо подадените жалби 83 са били счетени за основателни и исканията на жалбоподателите са удовлетворени с определени действия и/или чрез изплащане на дължими обезщетения съгласно приложимите Общи условия.
  От представителите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията изказване по доклада бе направено от г-н Валери Борисов. Той изтъкна, че „Български пощи“ ЕАД са успели да се адаптират към даденостите на свободния пазар и въпреки намалението в пазарния дял при предоставяне на традиционните пощенски услуги в други сфери като колетните пратки те бележат ръст. Г-н Борисов подчерта, че историческият оператор участва в изпълнението на различни проекти, за да може да отговори на повишените изисквания на потребителите към качеството на предоставяните услуги във връзка с разрастването на електронната търговия. Г-н Деян Дънешки очерта конкретните мерки, предприети от управленския екип на „Български пощи“ ЕАД с цел повишаване на конкурентноспособността на предприятието.
  В резултат на проведеното гласуване Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 13 гласа „За”, предлага на Народното събрание да приеме следното решение:
  Проект
  РЕШЕНИЕ
  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА В ОБЛАСТТА НА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ - „АНАЛИЗ НА ПАЗАРА НА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ ЗА 2015 г.”
  Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 87, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, във връзка с чл. 17, ал. 1 от Закона за пощенските услуги
  Р Е Ш И:
  Приема Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на пощенските услуги - „Анализ на пазара на пощенските услуги за 2015 г.”

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:

  НАСТИМИР АНАНИЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума