Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
07/12/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис, № 602-01-78, внесен от Министерски съвет на 17 ноември 2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис, № 602-01-78, внесен от Министерски съвет на 17 ноември 2016 г.

  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 07 декември 2016 г., бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис, № 602-01-78, внесен от Министерски съвет на 17 ноември 2016 г.

  На заседанието присъстваха: Валери Борисов – заместник – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Росен Желязков – председател на Държавна агенция „Електронно управление“ и г-н Веселин Божков – председател на Комисията за регулиране на съобщенията.

  Основната цел на законопроекта е да приведе националното законодателство, регламентиращо предоставянето на електронни удостоверителни услуги с Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО.
  При представянето на законопроекта вносителите подчертаха, че новата уредба в областта на удостоверяванията при електронни трансакции на пазара на стоки, услуги и капитали в Европейския съюз има за цел да създаде предпоставки за бъдещо развитие на цифровата инфраструктура и да подобри качеството на публичните услуги.
  В резултат на предлаганите промени структурата на закона ще обхваща следните основни подразделения: електронно изявление и електронен документ, електронни удостоверителни услуги, надзор, акредитация на органи за оценяване на съответствието, защита на личните данни и административнонаказателни разпоредби.
  Съгласно Регламент (ЕС) № 910/2014 устройствата за създаване на квалифицирани електронни подписи и устройствата за създаване на квалифицирани електронни печати подлежат на сертифициране. Сертифицирането се извършва от лица, определени от държавите членки. Със законопроекта се посочва, че националният орган ще е Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, която ще определя сертифициращите организации.
  Съобразно променената структура на закона, нормите, свързани с тайната на данните и оспорването на изявленията при ползването на удостоверителни услуги, систематично са преместени в глава трета „Електронни удостоверителни услуги“ като чл. 18а и 18б.
  С предложената редакция на чл. 19 чрез препращане към Регламента се въвеждат общото понятие за доставчик на удостоверителни услуги, както и специфичната категория доставчици на квалифицирани удостоверителни услуги.
  Законопроектът посочва и изискванията, на които трябва да отговарят доставчиците на удостоверителни услуги при осъществяване на дейността си, включително допълнителните изисквания към доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги съгласно чл. 24 от Регламент (ЕС) № 910/2014.
  В съответствие с разширения обхват на закона се предлага промяна в наименованието и уредбата на раздел III, глава трета, като разпоредбите обхващат не само удостоверенията за квалифициран електронен подпис, а всички квалифицирани удостоверения по Регламент (ЕС) № 910/2014.
  Отделни текстове от законопроекта регламентират, че Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) е националният надзорен орган, осъществяващ правомощията по Регламент (ЕС) № 910/2014, включително да предоставя и да отнема квалифицирания статут на доставчиците на удостоверителни услуги.
  Създава се и изрично правомощие на КРС да получава от доставчиците на удостоверителни услуги необходимата информация за изпълнение на функциите й на надзорен орган, както и да участва в провеждането на съвместни разследвания с надзорни органи на други държави членки. С предложената нова редакция на чл. 32, ал. 4 на КРС е възложена и дейността по създаване, поддържане и публикуване на националните доверителни списъци на лицата, предоставящи удостоверителни услуги и квалифицирани удостоверителни услуги.
  Със законопроекта се предвижда доставчиците на удостоверителни услуги да не подлежат на акредитация. Съгласно чл. 21 от Регламента, ако доставчик реши да предлага една или повече квалифицирани услуги, трябва да направи уведомление за намерението си пред надзорния орган - КРС, и да приложи доклад за оценяване на съответствието, съставен от орган за оценяване на съответствието. Комисията за регулиране на съобщенията ще трябва да провери дали доставчикът и предоставяните от него услуги отговарят на изискванията на Регламента, и при положителна преценка на тези обстоятелства – да му предостави квалифициран статут и да го включи в доверителните списъци в тримесечен срок от уведомяването от доставчика. С друг текст от законопроекта се предвижда след вписването в доверителните списъци доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги да подлежат на периодични одити най-малко веднъж на 24 месеца, за тяхна собствена сметка, от орган за оценяване на съответствието.
  С предлаганата промяна на Закона за електронния документ и електронния подпис се прецизират и допълват административнонаказателните разпоредби, като е предвидено налагането на имуществени санкции и глоби за нарушения на конкретни разпоредби на Регламента № 910/2014.
  В Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта са предложени изменения в редица закони, които препращат към Закона за електронния документ и електронния подпис.


  След проведените разисквания по законопроекта и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, единодушно с 12 гласа “ЗА” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис, № 602-01-78, внесен от Министерски съвет на 17 ноември 2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:


  НАСТИМИР АНАНИЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума