Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
07/12/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, №602-01-75, внесен от Министерски съвет на 15.11.2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

  ДОКЛАД

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, №602-01-75, внесен от Министерски съвет на 15.11.2016 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 7.12.2016 г., Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, №602-01-75, внесен от Министерски съвет на 15.11.2016 г.
  В заседанието взеха участие г-н Валери Борисов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Живко Петров – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и г-жа Лариса Тодорова – държавен експерт в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ в Министерството на труда и социалната политика.
  Законопроектът беше представен от г-н Борисов.
  Основната цел на предлаганото изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване (КТК) според вносителите е да бъдат въведени в българското законодателство част от изискванията на Директива на Съвета 2014/112/ЕС от 19.02.2014 г. за прилагане на Европейското споразумение относно определени аспекти на организацията на работното време в сектора на вътрешния воден транспорт. Става дума за онази част от изискванията на директивата, които се отклоняват от действащите в момента в страната законови разпоредби относно трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения между членовете на екипажа на кораб, плаващ под българско знаме, и корабопритежателя. Директива е приета като инструмент за изпълнение на Европейското споразумение относно определени аспекти на организацията на работното време в сектора на вътрешния воден транспорт, между Европейския съюз за речно корабоплаване (EBU), Европейската организация на речните превозвачи (ESO) и Европейската федерация на работниците от транспорта (ETF). Това споразумение отчита спецификата в условията на труд и живот на борда на плаващи по вътрешните водни пътища кораби и създава минимални стандарти по отношение организацията на работното време и здравословните и безопасни условия на труд на борда на кораба на т. нар. „мобилни работници“ – членове на корабните екипажи и на обслужващия персонал на пътническите кораби, плаващи по вътрешните водни пътища на Европа. Тези минимални стандарти, в частта относно: 1) максималната продължителност на работното време за приетия референтен период от 12 месеца; 2) средната продължителност на работното време за 1 работна седмица; 3) максималната продължителност на работния ден; 4) минималната продължителност на междудневната и междуседмичната почивка, и 5) разпределението на ползването на почивките през деня, бележат известни различия в сравнение с установените в българското законодателство. Освен това, за разлика от действащите в момента национални правила, съгласно които всички лица, работещи на борда на кораб като част от корабната команда, са членове на корабния екипаж, Европейското споразумение относно определени аспекти на организацията на работното време в сектора на вътрешния воден транспорт разглежда и още една категория служители на борда – лицата от обслужващия персонал. Тази категория служители е характерна само за пътническите кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, и включва камериери, готвачи и други служители, които нямат пряко отношение към управлението и експлоатацията на кораба като плавателно средство.
  Промените в текстове на КТК са съобразени в пълна степен с актуалните в момента редакции на актове на вторичното право на Европейския съюз и актове на Международното право, по които България е страна. Сред тях е регионалното Споразумение относно радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища, три директиви: 2009/18, 2009/16 и 2008/106 на Европейския парламент и на Съвета, както и приложението към Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците от 1978 г. Законопроектът съдържа текстове, свързани с актове на вторичното право на Съюза, чиито изисквания предстои да бъдат въведени в нашето законодателство с подзаконови актове по прилагане на КТК или за чието изпълнение е необходимо въвеждането на мерки на законодателно ниво. Преди всичко става дума за Директива 2014/90 на Европейския парламент и на Съвета относно морското оборудване, както и на Регламент 1257/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета относно рециклиране на кораби и за изменение на Регламент 1013/2006. На ниво закон се въвеждат специфични изисквания по отношение на професионалното образование и обучение и на висшето образование по морски и речни специалности, засягащи: съдържанието на учебните планове и програми; минималния брой часове по различни учебни предмети и модули; материално-техническата база за провеждане на обучението, в това число и на практическата подготовка и преподавателите по специални дисциплини.
  В заключение със Закона за изменение и допълнение на КТК се предлага облекчаване на формата на сделките за прехвърляне на правото на собственост върху серийно произведен плавателен съд за спорт, туризъм и развлечение от производителя или негов дистрибутор на първия приобретател, като същите се извършват във формата на писмен договор, придружен от декларация на прехвърлителя относно обстоятелството, че до момента на сключване на сделката конкретният кораб не е бил вписан в корабен регистър.

  Предвид гореизложеното и въз основа на проведените разисквания, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения единодушно, с 13 гласа „ЗА”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, №602-01-75, внесен от Министерски съвет на 15.11.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:


  Настимир АНАНИЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума