Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
E-mail: kvnojg@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 192
Телефон: + 359 2 939 36 40; +359 2 939 21 43;
+ 359 2 939 33 51 - Приемна на граждани
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тези правила определят дейността и организацията на работа на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, за краткост наричана „Комисията” в следващите текстове.

Чл. 2. (1) Комисията осъществява своята дейност съгласно Конституцията, законите на страната, Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и тези правила.
(2) Комисията:
1. осъществява диалог и взаимодействие с представители на неправителствените организации, включително като провежда обществени обсъждания по въпроси от значим обществен интерес; осъществява парламентарно и гражданско наблюдение на дейността на държавните регулаторни органи чрез публични обсъждания; заключенията от обсъжданията се изпращат на водещите комисии;
2. разглежда предложенията за референдуми и граждански инициативи по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, както и петиции по чл. 45 от Конституцията;
3. разглежда жалби, сигнали и предложения на гражданите при условия и по реда на глава четвърта;
4. осъществява функциите на постоянна комисия по глава пета от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
(3) Комисията представя пред Народното събрание доклад за дейността си на всеки 6 месеца. Докладът се разглежда на пленарно заседание.

Чл. 3. Комисията подпомага гражданите да осъществяват конституционното си право на жалби, предложения и сигнали, като същевременно препятства същите да бъдат преследвани в случаите, когато са се възползвали от тези свои права.

Чл. 4. Всеки народен представител може да иска съдействие от експертните сътрудници на Комисията, във връзка с дейността му на член на Комисията.

Глава втора
ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА

Чл. 5. Комисията се представлява и ръководи от председателя, а когато отсъства от упълномощен от него заместник-председател.

Чл. 6. (1) При изпълнение на своите правомощия, Комисията се ръководи от принципа за прозрачност, като предварително публично оповестява въпросите, обект на дейността й.
(2) Текстът по ал. 1 не се отнася за теми, по които Комисията е взела решение да бъдат разгледани на закрито заседание.

Чл. 7. (1) Комисията провежда редовни и извънредни заседания.
(2) Редовните заседания на Комисията са открити и се провеждат в четвъртък от 14.30 ч. Заседанията на Комисията се излъчват в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание.
(3) Часът, мястото и дневният ред на редовните заседания се обявяват от председателя на Комисията най-малко три дни преди тяхното провеждане, включително и чрез обявяването им на интернет страницата на Народното събрание.
(4) При провеждане на заседание, членовете на Комисията се подписват в присъствен лист, който се съхранява от председателя на Комисията или от определено от него лице.
(5) Когато обстоятелствата налагат, могат да се провеждат извънредни заседания извън посочения ден и място по ал. 3.
(6) В случаите, когато се провеждат извънредни заседания на Комисията, техният дневен ред се обявява едновременно с насрочването им.
(7) Материалите по дневния ред на заседанието се предоставят на всеки член на Комисията най-малко 24 часа преди заседанието.
(8) Комисията провежда свои заседания и приемни за граждани извън столицата, ако се приеме такова решение.

Чл. 8. (1) Председателят ръководи заседанието и дава думата за изказване на народните представители.
(2) При необходимост в дискусиите участват и експертните сътрудници на Комисията.
(3) Представители на неправителствените организации и граждани допуснати да участват в заседанията на Комисията получават думата от председателя.
(4) Думата се иска от място с вдигане на ръка.
(5) Председателят в началото на всяко заседание определя времеви регламент за изказвания на участниците по ал. 3 в зависимост от броят им.
(6) При нарушаване на регламента по ал. 5 председателят може да отнеме думата на изказващия се.

Чл. 9. (1) На заседанията се водят пълни стенографски протоколи, които се публикуват незабавно след изготвянето им, но не по-късно от 7 дни от заседанието на сайта на Комисията на интернет страницата на Народното събрание.
(2) Протоколите от закритите заседания са със специален режим на съхранение, отчет и достъп, според изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

Чл. 10. (1) В заседанията на Комисията имат право да участват и членове на Европейския парламент от Република България с право на съвещателен глас.
(2) В заседанията на Комисията имат право да участват и народни представители, които не са членове на Комисията, без право да гласуват.
(3) В изключителни случаи, Комисията чрез гласуване може да реши, конкретно заседание или част от него да бъде закрито. В закритото заседание участват членовете на Комисията, други народни представители по право, както и лица, които са допуснати от Комисията.
(4) Участието на народни представители по ал. 3 в закрити заседания на Комисията, документите и тематиката, с които са се запознали, се отбелязват в специален протокол, който се подписва от тях.
(5) Участващите в заседанията на Комисията са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на класифицираната информация и информация по Закона за защита на личните данни, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.

Чл. 11. (1) Представители на неправителствени организации и граждани по тяхна инициатива имат право да присъстват на заседанията на Комисията и да вземат участие в разискванията, при спазване режима на достъп в Народното събрание. Списъкът на присъствалите граждани и лица, представители на организациите, е неразделна част от протокола на заседанието.
(2) Всеки член на Комисията може да покани за участие в нейно заседание отделни физически лица или представители на юридически лица, имащи отношение към разглежданите въпроси от Комисията.
(3) Акредитираните журналисти, на които е осигурен достъп, могат да присъстват на откритите заседания на Комисията.
(4) Заявките за участие трябва да се правят най-малко 24 часа преди началото на заседанието, когато то се провежда в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1 и не по-късно от 48 часа преди началото на заседанието, когато то се провежда в сградата на пл. „Народно събрание“ 2.
(5) Волеизявлението за участие в заседанията на Комисията се извършват на служебен телефон 02 939 36 40, по електронна поща kvnojg@parliament.bg или писмено. Достъпът трябва да бъде потвърден от служителите в Комисията.
(6) Достъпът до участие може да бъде ограничен, ако броят на желаещите надхвърля възможностите на определената за заседанието зала.

Чл. 12. (1) Приети от Комисията решения могат да бъдат предлагани на вниманието на съответните компетентни органи към чиято дейност се отнасят.
(2) Във връзка с необходимостта от вземането на коректни решения по поставени пред Комисията въпроси същата има право да извършва проверка на място.

Чл. 13. Процедурата по обсъждане и приемане на законопроекти и други актове на Народното събрание от Комисията се осъществява по реда на глава осма от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Чл. 14. (1) Неправителствени организации, граждани и институции може да представят писмени становища и предложения по въпросите, които предстоят да се обсъждат в Комисията.
(2) Становищата и предложенията по ал. 1 се публикуват на сайта на Комисията на интернет страницата на Народното събрание и се раздават на членовете на Комисията.

Чл. 15. (1) В Комисията се регистрират и разглеждат всички становища и предложения по разглежданите в Комисията въпроси, постъпили от неправителствени организации, граждани и институции.
(2) Когато писмените материали не са относими към предмета на дейност на Комисията или част от съдържането им е извън нейната компетентност, в 7-дневен срок от постъпването им, се изпращат на съответния компетентен орган или се връщат на вносителите.

Чл. 16. (1) Комисията приема заключения след приключване на публичните обсъждания по разглеждания въпрос от значим обществен интерес.
(2) Заключенията се изпращат на компетентните органи и се публикуват на сайта на Комисията на интернет страницата на Народното събрание.

Чл. 17. Към Комисията може да се образуват работни групи, които в определен срок да изготвят становища, доклади и предложения по конкретна тема. Съставът и задачите на работните групи се определят от Комисията.

Чл. 18. В заседанията на Комисията и в работата на работните групи може да вземат участие представители на държавни и местни органи.

Чл. 19. За неуредените в тези вътрешни правила въпроси се прилага Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание.

Глава трета
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Чл. 20. (1) Към Комисията се създава Обществен съвет, като консултативен орган.
(2) Общественият съвет консултира и подпомага работата на Комисията.
(3) Общественият съвет подпомага Комисията при организирането и провеждането на публични дискусии и обсъждания по въпроси и законопроекти от значим обществен интерес.
(4) Общественият съвет оказва експертна помощ на Комисията при обсъждането на постъпилите от неправителствени организации и граждани писмени становища и предложения.

Чл. 21. (1) Общественият съвет гарантира прозрачността на работата на Комисията.
(2) Общественият съвет участва в заседанията на Комисията. Копие от материалите по дневния ред на заседанието се предоставя на всеки член на Обществения съвет един ден преди заседанието по електронен път.
(3) Общественият съвет анализира поставените в Комисията проблеми, изготвя доклади и становища по разглежданите теми.

Чл. 22. (1) Обществения съвет се състои от представители на неправителствени организации и от експерти.
(2) Неправителствени организации могат да предлагат представители в Обществения съвет по правила и критерии, изготвени от Комисията.
(3) Председателят и съставът на Обществения съвет се определят от Комисията.
(4) Комисията приема правилата за работа на Обществения съвет. В изработването на правилата имат право да участват представители на Обществения съвет.

Глава четвърта
ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИТЕ

Чл. 23. Всеки гражданин може да сезира Комисията по въпроси, които са в компетентността на Народното събрание.

Чл. 24. (1) Жалби и сигнали могат да се подават за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавното или общинско имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които са засягат законни права и интереси на гражданите.
(2) По предложение на председателя, Комисията преценява кои от жалбите и сигналите, които отговарят на условията по предходната алинея, да бъдат поставени за разглеждане на заседание на Комисията.
(3) Всеки член на Комисията може да я сезира с обобщени жалби и сигнали по съществени проблеми, засягащи държавата и обществото, свързани с дейността на Комисията.
(4) Други сигнали и предложения, които имат частен характер, се разглеждат по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като им се отговаря писмено или в устна форма в двумесечен срок. Когато особено важни причини налагат, срокът може да бъде продължен, но с не повече от един месец, за което се уведомява подателят.

Чл. 25. Комисията разглежда жалби на граждани, които са
адресирани до нея.

Чл. 26. Държавните органи и длъжностните лица от държавната и общинска администрация и гражданите са длъжни да се явят пред Комисията и да предоставят при поискване всички сведения и документи.

Чл. 27. (1) Жалбите на гражданите могат да бъдат писмени, устни, както и получени по телефон, факс или електронна поща.
(2) На писмената жалба се отговаря с писмена форма по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 28. Комисията, нейна работна група или упълномощен от нея член може да извърши проверка на място, която е необходима за отговора при разрешаването на проблема, поставен от гражданина в неговата жалба.

Чл. 29. (1) Жалбата трябва да съдържа:
1. имената на жалбоподателя, неговият адрес, телефон и други средства за връзка;
2. кои права или свободи са нарушени или ясно посочване на проблема, който се поставя за разглеждане пред Комисията;
3. кой държавен орган е нарушил неговите права и свободи, респективно кой орган трябва да разреши поставения проблем;
(2) Към жалбата могат да бъдат приложени и писмени доказателства.
(3) Ако жалбата е устна, се съставя кратък протокол, в който се отбелязва името и адресът на жалбоподателя, нарушението и кой е нарушителят според неговите твърдения.

Чл. 30. Когато в жалбата се съдържат данни за извършено престъпление от общ характер, се сигнализират съответните органи на съдебната власт.

Чл. 31. (1) Всяка жалба се завежда в специален регистър.
(2) Сроковете за отговори на жалбите на гражданите се определят по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Анонимните жалби не се разглеждат.

Чл. 32. (1) Гражданинът може повторно да сезира Комисията, само ако представи нови доказателства за нарушаване на неговите права и свободи.
(2) Ако Комисията е сезирана повторно със същия проблем, на който гражданинът е получил писмен отговор, тя не е длъжна да отговаря на новата жалба.

Чл. 33. Комисията няма право да приема за разглеждане жалба, която вече се разглежда от съда.

Чл. 34. (1) Комисията организира приемни за граждани.
(2) Приемната за граждани се провежда всеки първи и трети вторник на месеца от 11.00 ч. до 13.00 ч., когато Народното събрание не е във ваканция.
(3) В приемната на Комисията участват народни представители - членове на Комисията и експерти по определен график. За всяка приемна се съставя кратък протокол, който се подписва от народния представител и служителя, който води протокола.
(4) За приемните на Комисията гражданите се уведомяват чрез писмени съобщения, поставени на определените за това места, интернет страницата на Народното събрание или медиите.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. Председателят на Комисията може да привлича по граждански договор експерти, които да подпомагат работата на Комисията.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Настоящите Вътрешни правила за работата на Комисията се приемат на основание чл. 39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
§ 3. Изпълнението на правилата се възлага на председателя на Комисията.
§ 4. При необходимост Комисията може да внася изменения в настоящия вътрешни правила за дейността си.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

Бойка Маринска