Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Временна комисия за проучване на финансовото състояние на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях универсални и професионални пенсионни фондове и прилагането на регулаторната рамка
E-mail: kpf@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала
;
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Чл. 1. Временната комисия за проучване на финансовото състояние на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях универсални и професионални пенсионни фондове и прилагането на регулаторната рамка, наричана по-нататък Комисията, упражнява своите правомощия в съот¬ветствие с Конституцията и законите на Република България, Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и настоящите вътрешни правила.
Чл. 2. Комисията се състои от 8 членове – по един от парламентарна група, и се представлява от своя председател, а в негово отсъствие – от заместник-председателя на Комисията.
Чл. 3. Комисията набира необходимата информация за своята дейност чрез изслушвания; получаване на доклади, писма, становища и други писме¬ни материали; посещения на място; съобщения и публикации в средствата за масово осведомяване и от други източници.
Чл. 4. (1) Комисията се свиква от нейния председател или по искане на най-малко една трета от членовете й.
(2) Дневният ред на заседанията се обявява от председателя при на¬сроч¬-ването им.
(3) Заседанията на Комисията се считат за редовни, ако на тях присъст¬ват повече от половината от нейните членове.
(4) Заседанията на Комисията се ръководят от нейния председател, а при отсъствието му – от заместник-председателя на Комисията.
(5) Решенията на Комисията се вземат с обикновено мнозинство от об-щия брой на присъстващите.
(6) За заседанията на Комисията се води протокол, който се подписва от председателстващия заседанието.
(7) При провеждане на заседание членовете на Комисията се подписват в присъствения лист.
(8) Заседанията на Комисията са открити. Всяко заседание може да бъ¬де закрито с решение на Комисията.
Чл. 5. (1) Документите, с които работи Комисията – входящи и изхо-дящи, се завеждат на отчет: отделно за явните документи и за документите, съдържащи класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.
(2) Документи на Комисията, съдържащи класифицирана информация, се съхраняват в отдел „Сигурност на информацията” на Народното събрание.
Чл. 6. За неуредените в тези Вътрешни правила случаи се прилага Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание.
Преходни и заключителни разпоредби
Настоящите вътрешни правила влизат в сила след приемането им от Комисията.
Настоящите правила са приети на заседание, проведено на 19 февруари 2015 г.

Председател на Комисията:
Корнелия Нинова