Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА
  КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА
  • Дата на раждане : 25/09/1970 с. Пчелник, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: krasimira.anastasova@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Пакистан
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  13/09/2013
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно писмо изх. № 34460 от 15.08.2013 г. на Областна дирекция Варна на Министерството на вътрешните работи до областния координатор на ПП ГЕРБ - Варна, с искане на МВР да бъде предоставен списък "на всички новопостъпили членове на ПП ГЕРБ от област Варна, от началото на годината до 30.06.2013 г., и данни в кои общински структури са подали заявленията си за членство всички новоприети членове на партията от област Варна от началото на годината".
  Отговорено в зала на 13/09/2013.
  29/10/2013
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно закриване на Центровете за специализация и професионална подготовка към МВР в гр.Варна и гр.Казанлък.
  Писмен отговор на 29/10/2013.
  25/10/2013
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно предприети мерки от Министерството на вътрешните работи за подобряване на реда и регулиране на движението при влизане на автомобили, превозващи зърно, в пристанище Варна - Изток.
  Писмен отговор на 25/10/2013.
  08/11/2013
  Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно Решение № Ц-29 от 12.08.2013 г на ДКЕВР за увеличение цената на природния газ на стопанските потребители.
  Писмен отговор на 08/11/2013.
  01/11/2013
  Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно Решение № 239 от 18.10.2013 г. на Министерския съвет за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2013 г. по бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи училища и детски градини.
  Писмен отговор на 01/11/2013.
  08/11/2013
  Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно заплащане на такса от родителите на децата в подготвителните групи в детските градини.
  Писмен отговор на 08/11/2013.
  15/11/2013
  Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно отваряне на пристанище Варна-Изток от първо до трето кейово място за граждани.
  Писмен отговор на 15/11/2013.
  07/02/2014
  Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи за обекти, по проект "Идентификация на проектни линии за финансиране или съфинансиране от Международен фонд Козлодуй (2010 - 2013)" в общ. Ветрино, обл. Варна.
  Отговорено в зала на 07/02/2014.
  13/12/2013
  Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно издаване на заповед за определяне на такси за издаване на дубликат на документи, съгласно Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.
  Писмен отговор на 13/12/2013.
  17/01/2014
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно система за видеонаблюдение на гр. Варна и гр. Аксаково и осигуряване на финансови средства за дофинансиране на стойността на договора за видеонаблюдение.
  Отговорено в зала на 17/01/2014.
  11/04/2014
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно ремонт на третокласен път III-904, в частта от с. Старо Оряхово до разклона за с. Дъбравино, в общ. Долни чифлик.
  Отговорено в зала на 11/04/2014.
  28/02/2014
  Въпрос към Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България относно Заповед № РД-13-7706-484/27.12.2013 г. на Иван Великов областен управител на област с административен център Варна с която са върнати за преразглеждане решения обективирани в Протокол № 26 от заседание на Общински съвет - Варна проведено на 13, 14.12.2013 г. и незаконосъобразните действия на областния управител във връзка с гореописаната заповед.
  Писмен отговор на 28/02/2014.
  28/03/2014
  Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно недостигнат 8% ръст на основните работни заплати на педагогическия персонал в детските градини на община Долни чифлик.
  Отговорено в зала на 28/03/2014.
  14/03/2014
  Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно размер на натрупаните средства във "Фонд за безопасност на движението".
  Писмен отговор на 14/03/2014.
  28/03/2014
  Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно размера на помощта за дете - близнак, което е второ в семейството и същевременно е дете с трайни увреждания.
  Отговорено в зала на 28/03/2014.
  04/04/2014
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно дейности проведени за информационни кампании, насочени към превенция в областта на безопасност на движението по пътищата и средства разходвани от "Фонд безопасност на движението" за тяхното реализиране.
  Писмен отговор на 04/04/2014.
  30/05/2014
  Питане към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно увеличен брой на жертвите по пътищата през първото тримесечие на 2014 г., спрямо същия период на 2013 г.
  Отговорено в зала на 30/05/2014.
  30/05/2014
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно финансиране със средства от "Фонд безопасност на движението" на образователни концерти за деца, включени в инициативата "Да запазим децата на пътя".
  Писмен отговор на 30/05/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС