Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
  ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
  • Дата на раждане : 20/03/1961 Хасково, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%;
  • Изборен район: 29-ХАСКОВО;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: chavdar.georgiev@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Парламентарна група "БСП лява България"
  секретар на ПГ 27/10/2014 - 10/05/2016
  Комисия по правни въпроси
  член 27/11/2014 - 26/01/2017
  Група за приятелство България - Виетнам
  зам.-председател 11/02/2016 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  20/03/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно републикански път 5509 Свиленград - Райкова могила - Щит - Пашово - Сладун - Варник - Маточина, обл. Хасково.
  Отговорено в зала на 20/03/2015.
  06/03/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно външен държавен дълг и фискален резерв за периода 2010 - 2014 г., вкл..
  Писмен отговор на 06/03/2015.
  27/03/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно подписани договори на 6.02.2015 г., във връзка с поемането на външен дълг в размер на 16 млрд. лева.
  Писмен отговор на 27/03/2015.
  27/03/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно възнаграждения на контрагентите по подписаните договори на 6.02.2015 г., във връзка с поемането на външен дълг в размер на 16 млрд. лева.
  Писмен отговор на 27/03/2015.
  29/05/2015
  Питане към Христо Иванов, Министър на правосъдието относно общо ръководство и контрол на дейността по изпълнение на наказанията.
  Отговорено в зала на 29/05/2015.
  12/06/2015
  Питане към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно актуалната политика на Министерството на околната среда и водите за закриване на депа за битови отпадъци и изпълнение на изискванията за екологосъобразно третиране на отпадъците.
  Отговорено в зала на 12/06/2015.
  15/05/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно концесионни възнаграждения за добив на метални полезни изкопаеми.
  Писмен отговор на 15/05/2015.
  22/05/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно изпълнение на приходната част на държавния бюджет.
  Писмен отговор на 22/05/2015.
  29/05/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно наложени финансови корекции по ОП "Околна среда".
  Писмен отговор на 29/05/2015.
  29/05/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно необходимост от финансови корекции на одобрени проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 г.
  Писмен отговор на 29/05/2015.
  31/07/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на планираните за 2015 г. и предвидени в бюджета на Агенция "Пътна инфраструктура" ремонтни дейности на републикански път 5509 Свиленград - Маточина, обл. Хасково.
  Писмен отговор на 31/07/2015.
  04/09/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно проекти по ОПОС в общините от област Хасково.
  Писмен отговор на 04/09/2015.
  04/09/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно проект "Изграждане на дубльор на ляв Владайски колектор".
  Писмен отговор на 04/09/2015.
  04/09/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно размер на общинския дълг към 30.06.2017 г. на общините от област Хасково.
  Писмен отговор на 04/09/2015.
  11/09/2015
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно изпълнение на Консорциум IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.U. и BELGOPROCESS NV на проект, финансиран от Международен фонд "Козлодуй".
  Писмен отговор на 11/09/2015.
  04/09/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно проект "Изграждане на ВиК инфраструктура, ул. Кавала, ул. Безименна и ул. Черна, гр. Любимец".
  Писмен отговор на 04/09/2015.
  25/09/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проектиране и последващо спешно изграждане на водоснабдително съоръжение в села Брягово, Поляново, Константиново, Александрово и Нова Надежда, област Хасково.
  Писмен отговор на 25/09/2015.
  13/11/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно задържане на народния представител Волен Сидеров и прилагане на чл. 70 от Конституцията на Република България.
  Писмен отговор на 13/11/2015.
  05/02/2016
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно риск от наводнения в района на община Свиленград.
  Отговорено в зала на 05/02/2016.
  19/02/2016
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно закриване на минно предприятие за добив на флуоритова суровина в гр. Чипровци и уволнението на 107 работници.
  Отговорено в зала на 19/02/2016.
  19/02/2016
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно изпълнение на конкретни ангажименти по договор за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - флуоритова суровина от находище "Лукина падина", разположено в землищата на с. Железна и гр. Чипровци.
  Отговорено в зала на 19/02/2016.
  11/03/2016
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно нарушения на екологичното законодателство в мината за добив на флуорит в гр. Чипровци.
  Отговорено в зала на 11/03/2016.
  19/02/2016
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно изпълнение на мерките по плана за управление на риска от наводнения за РЗПРН "р. Марица - граница".
  Писмен отговор на 19/02/2016.
  22/04/2016
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно финансови корекции (финансови санкции) по ОП "Развитие на селските райони" 2007 - 2013 г.
  Писмен отговор на 22/04/2016.
  27/05/2016
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно договори, сключени с т.нар. "американски централи" - "ЕЙ и ЕС Марица Изток I" ЕООД - Гълъбово и "Контур Глобал Марица Изток 3" АД - София.
  Писмен отговор на 27/05/2016.
  27/05/2016
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно действия по предоговаряне на договорите на "Националната електрическа компания" ЕАД с "ЕЙ и ЕС Марица Изток I" ЕООД - Гълъбово и с "Контур Глобал Марица Изток 3" АД - София.
  Писмен отговор на 27/05/2016.
  20/05/2016
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно рекултивация на депото за битови отпадъци в Суходол.
  Писмен отговор на 20/05/2016.
  20/05/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно "архив Панамски документи", предприемане на действия от компетентността на министъра на финансите.
  Писмен отговор на 20/05/2016.
  03/06/2016
  Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно установяване на противокоституционност на Решение на 43-то Народно събрание от 12.05.2016 г. за произвеждане на национален референдум.
  Писмен отговор на 03/06/2016.
  03/06/2016
  Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно изпълнение на Заповед №Р-211/07.10.2015 г.
  Писмен отговор на 03/06/2016.
  16/09/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно връзка на автомагистрала Тракия с автомагистрала Марица при движение в посока Бургас - София.
  Отговорено в зала на 16/09/2016.
  21/10/2016
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно Решение на Министерски съвет за нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ "Козлодуй".
  Писмен отговор на 21/10/2016.
  13/01/2017
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно информация по § 5 от пр. закл. разп. на Закона за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност(ДВ, бр.41/2015г.).
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  16/12/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно размер на данък върху добавената стойност, възстановен от общините на основание § 5, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 41/2015 г.).
  Писмен отговор на 16/12/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  29/10/2015
  01/09/2016
  Законопроект за концесиите
  Входящ номер: 654-04-253
  01/09/2016
  Законопроект за концесиите
  Входящ номер: 654-04-254
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС