Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА
  МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА
  • Дата на раждане : 02/08/1976 Силистра, България
  • Професия: филолог;преподавател;преводач;
  • Езици: английски;френски;руски;унгарски;китайски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: milena.damyanova@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Комисия по образованието и науката
  председател 28/11/2014 - 26/01/2017
  Група за приятелство България - Унгария
  зам.-председател 09/04/2015 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  06/11/2014
  Въпрос към Румяна Коларова, служебен министър на образованието и науката относно осигуряването на средства за продължаване на проектите "Успех" и "Подобряване на качеството на образованието в средните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес".
  Отговорено в зала на 06/11/2014.
  06/02/2015
  Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно промени в нормативните актове с цел въвеждане на възможност за зачитане на осигурителен стаж на времето, през което не само родител или осиновител, а и член на семейството по пряка линия е полагал постоянни грижи за дете инвалид.
  Писмен отговор на 06/02/2015.
  31/07/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно реимбурсация на инсулинови помпи и консумативи за тях за деца под 18 години.
  Писмен отговор на 31/07/2015.
  03/06/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно изпълнение на Постановление на Министерски съвет №64 от 25 март 2016г. за условията и реда за утвържданане на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и изпълнение на проект "Студентски стипендии - фаза І".
  Писмен отговор на 03/06/2016.
  15/07/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно Възможността на държавните висши училища, получили висока оценка при институционалната акредитация, да провеждат обучение срещу заплащане.
  Писмен отговор на 15/07/2016.
  20/01/2017
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно изпълнение на § 9, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование (Обн. ДВ. № 79 от 13.10.2016 г.).
  Писмен отговор на 20/01/2017.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  14/12/2015
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС