Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ
  ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ
  • Дата на раждане : 12/10/1961 с. Драгодан, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%;
  • Изборен район: 12-МОНТАНА;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: emil.raynov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Комисия по здравеопазването
  зам.-председател 27/11/2014 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  05/12/2014
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно кадрови промени в Центъра за развитие на човешки ресурси.
  Отговорено в зала на 05/12/2014.
  30/01/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно издаването на разрешенията за медицинска дейност на болници.
  Писмен отговор на 30/01/2015.
  06/02/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителство на обходен път на гр. Монтана.
  Писмен отговор на 06/02/2015.
  30/01/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно обществена поръчка за "Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на клинични лабораторни системи, включващи съответните консумативи и лабораторна информационна система", с оглед изпълнението на "СРИП" - Средносрочна рамкова инвестиционна програма по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161РО001/1.1-08/2010 - "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации" по Оперативна програма "Регионално развитие" (2007 - 2013) .
  Писмен отговор на 30/01/2015.
  20/02/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно информация от НЗОК за издадените разрешения за медицинска дейност на болници.
  Писмен отговор на 20/02/2015.
  27/02/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно закупуването на 62 броя линейки за нуждите на центрове за спешна медицинска помощ (ЦСМП), регионални здравни инспекции (РЗИ) и държавни психиатрични болници (ДПБ).
  Писмен отговор на 27/02/2015.
  13/03/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно прилагане на Наредба 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина.".
  Отговорено в зала на 13/03/2015.
  13/03/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно дейностите по инвазивна кардиология и контрола върху тях.
  Отговорено в зала на 13/03/2015.
  06/03/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно задължения на държавните и общинските болници.
  Писмен отговор на 06/03/2015.
  06/03/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно депозити на държавните болници в Корпоративна търговска банка.
  Писмен отговор на 06/03/2015.
  13/03/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно мерки за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на Съвета на директорите на Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Братан Шукеров" АД - Смолян.
  Отговорено в зала на 13/03/2015.
  29/05/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно резултати от проверки в Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Николай Чудотворец" - гр. Лом.
  Писмен отговор на 29/05/2015.
  24/07/2015
  Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно неизплатени заплати и прекратяване на трудовите правоотношения на близо 200 шивачки от гр. Лом.
  Отговорено в зала на 24/07/2015.
  04/09/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно тежко пребития лекар - пациент на Държавна психиатрична болница "Св. Иван Рилски", в Курило.
  Отговорено в зала на 04/09/2015.
  25/09/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно мерките на Министерството на здравеопазването в Република България за обезпечаване имунизационния статус на българските деца.
  Отговорено в зала на 25/09/2015.
  18/12/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно финансовото състояние на болниците за периода ноември 2014 - октомври 2015 г..
  Отговорено в зала на 18/12/2015.
  18/12/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно оценката на Министерството на здравеопазването за икономическите аспекти на предлагания данък "обществено здраве".
  Отговорено в зала на 18/12/2015.
  04/12/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно резултати от националното изследване на факторите на риска за здравето.
  Писмен отговор на 04/12/2015.
  27/11/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно изпълнението на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г..
  Писмен отговор на 27/11/2015.
  29/01/2016
  Питане към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно задължения на министъра на здравеопазването, според чл. 58 от Закона за здравето по изпълнение на общата политика за задължителните имунизации, включени в Имунизационния календар - разисквания по питането за 5.02.2016 г..
  Отговорено в зала на 29/01/2016.
  29/01/2016
  Питане към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно осигуряване на своевременно лечение на българските граждани.
  Отговорено в зала на 29/01/2016.
  19/02/2016
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно временно спиране на движението на влаковете в участъка между гарите Берковица и Монтана.
  Отговорено в зала на 19/02/2016.
  12/02/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно постъпления от здравноосигурителни вноски за финансовата 2015 г.
  Писмен отговор на 12/02/2016.
  19/02/2016
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно закриване на минно предприятие за добив на флуоритова суровина в гр. Чипровци и уволнението на 107 работници.
  Отговорено в зала на 19/02/2016.
  19/02/2016
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно изпълнение на конкретни ангажименти по договор за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - флуоритова суровина от находище "Лукина падина", разположено в землищата на с. Железна и гр. Чипровци.
  Отговорено в зала на 19/02/2016.
  27/05/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно наводнен пътен участък и ограничаване движението по път II-81 Монтана - Берковица при моста на река Бързия в района на с. Боровци.
  Отговорено в зала на 27/05/2016.
  10/06/2016
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно проблеми при осигуряване на гориво за линейките на Спешна медицинска помощ, обслужващи населението от общините на Софийска област.
  Отговорено в зала на 10/06/2016.
  15/04/2016
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно осигуреността на спешна помощ с линейки.
  Писмен отговор на 15/04/2016.
  15/04/2016
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно осигуреността на спешна помощ с екипи.
  Писмен отговор на 15/04/2016.
  10/06/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно провеждане на конкурс за титуляр на длъжността директор на Националния институт за недвижимо културно наследство.
  Отговорено в зала на 10/06/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно заплащане на извънреден труд в Министерството на здравеопазването.
  Отговорено в зала на 02/09/2016.
  24/06/2016
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно допълнителни възнаграждения на служители в Министерството на здравеопазването.
  Писмен отговор на 24/06/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно задължения на НЗОК към чуждестранни фондове и здравни каси, осигурили здравни услуги на български граждани в Европейския съюз.
  Отговорено в зала на 02/09/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно издадени, обжалвани и отменени нормативни и поднормативни актове на Министерството на здравеопазването.
  Писмен отговор на 02/09/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС