Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
  ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
  • Дата на раждане : 01/01/1970 Разград, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 18-РАЗГРАД;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: valentin.vasilev@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 05/11/2015
  Група за приятелство България - Куба
  зам.-председател 09/04/2015 - 05/11/2015
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  13/03/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно оспорени лабораторни резултати на Националния диагностиченнаучноизследователски ветеринорномедицински институт "Проф. д-р Г. Павлов" на 10 бр. ГВ (говеда) обявени за заразени с туберколоза.
  Писмен отговор на 13/03/2015.
  27/03/2015
  Въпрос към Христо Иванов, Министър на правосъдието относно предложение за закупуване или отдаване под наем на земи (пасища), под управление на Министерството на правосъдието.
  Писмен отговор на 27/03/2015.
  17/07/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно община Разград, бенефициент по Проект "Създаване на зелена и достъпна градска среда в централна градска част на град Разград", по договор за Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/009 по Оперативна програма "Регионално развитие", съфинансирана от ЕС, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
  Писмен отговор на 17/07/2015.
  02/10/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Проект "СЪЗДАВАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА В ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГРАД РАЗГРАД" по договор за БФП № BG161PO001/1.4-09/2012/009 по Оперативна програма "Регионално развитие", съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие, с бенефициент общ. Разград.
  Писмен отговор на 02/10/2015.
  06/11/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Проект "СЪЗДАВАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГРАД РАЗГРАД" по договор за БФП № BG161PO001/1.4-09/2012/009 по Оперативна програма "Регионално развитие", съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие .
  Писмен отговор на 06/11/2015.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС