Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
  ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
  • Дата на раждане : 08/08/1960 Асеновград, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ДПС - Движение за права и свободи 14.84%;
  • Изборен район: 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС: 39 НС; 40 НС; 41 НС; 42 НС;
  • E-mail: djevdet.chakarov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Комисия по околната среда и водите
  зам.-председател 27/11/2014 - 26/01/2017
  Група за приятелство България - Полша
  председател 09/04/2015 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  06/11/2014
  Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, служебен заместник министър-председател по икономическа политика, служебен министър на регионалното развитие и служебен министър на инвестиционното проектиране относно рехабилитация и разширение на пътя Пловдив - Асеновград.
  Отговорено в зала на 06/11/2014.
  06/11/2014
  Въпрос към Светлана Жекова, служебен министър на околната среда и водите относно отпускане от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда на безвъзмездна финансова помощ на община Първомай за проекта за допълнително водоснабдяване на с. Буково.
  Отговорено в зала на 06/11/2014.
  16/01/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно лошото състояние на третокласен път "Юговски разклон - Лъки" (ІІІ-861), в общ. Лъки, Пловдивска област.
  Отговорено в зала на 16/01/2015.
  19/06/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно решаването на проблеми в областта на детското здравеопазване.
  Отговорено в зала на 19/06/2015.
  23/01/2015
  Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно решаване на проблема с изплащането на финансовите корекции, наложени на общините по оперативните програми за изминалия програмен период 2007-2013 г.
  Отговорено в зала на 23/01/2015.
  27/02/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно изпълнението на ангажиментите на България за транспониране в националното ни законодателство на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви.
  Отговорено в зала на 27/02/2015.
  19/06/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно решаването на въпроса с квалификацията на лекарите след получаване на специалност.
  Отговорено в зала на 19/06/2015.
  29/05/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно възможностите за финансова подкрепа от страна на държавата за решаване на проблема на няколко населени места в обл. Хасково с опасните превишения на нормата за манган в питейната вода.
  Писмен отговор на 29/05/2015.
  03/04/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно отказ за частично заплащане на лекарството "Прадакса" за пациенти над 75-годишна възраст.
  Писмен отговор на 03/04/2015.
  03/07/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно изпълнение на приоритетна ос 1 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв.ж., попадащи в градски агломерационни ареали" на Оперативната програма "Околна среда".
  Отговорено в зала на 03/07/2015.
  24/07/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно изграждане и експлоатация на пречиствателни станции за отпадъчни води в агломерациите по българското Черноморие.
  Писмен отговор на 24/07/2015.
  24/07/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно лошото състояние на третокласен път "Юговски разклон - Лъки" (III-861) в общ. Лъки, Пловдивска област.
  Писмен отговор на 24/07/2015.
  25/03/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно реформата във В и К сектора.
  Отговорено в зала на 25/03/2016.
  10/06/2016
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно спрени от държавата плащания за Фонда за лечение на деца.
  Отговорено в зала на 10/06/2016.
  15/01/2016
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно изпълнението на Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020".
  Отговорено в зала на 15/01/2016.
  15/01/2016
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно изпълнението на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013".
  Отговорено в зала на 15/01/2016.
  10/06/2016
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно проблеми с доставките на консумативи за провеждане на изследване на онкоболни пациенти с РЕТ- скенера в УМБАЛ "Александровска".
  Отговорено в зала на 10/06/2016.
  27/05/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно лошото състояние на третокласен път "Югово - Лъки - Здравец" III-861 (II 86) в община Лъки, Пловдивска област.
  Писмен отговор на 27/05/2016.
  27/05/2016
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно управлението на битовите и на масово разпространените отпадъци.
  Писмен отговор на 27/05/2016.
  27/05/2016
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно липсата към момента на дoговори на НЗОК с личните лекари и специалисти от извънболничната помощ.
  Писмен отговор на 27/05/2016.
  30/09/2016
  Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно текущо изпълнение на оперативните програми за програмен период 2014 - 2020.
  Отговорено в зала на 30/09/2016.
  13/01/2017
  Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно изпълнение на предварителните условия (ex - ante conditionalitites) за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014 - 2020.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно изпълнение на оперативни програми за Програмен периода 2014 - 2020.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно наказателни процедури на ЕК срещу Република България и предприети мерки.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно изпълнение на предварителните условия (ex - ante condititionalitites) за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014 - 2020.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно изпълнение на предварителните условия (ex - ante condititionalitites) за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014 - 2020.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно изпълнение на предварителните условия (ex - ante condititionalitites) за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014 - 2020.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно изпълнение на предварителните условия (ex - ante condititionalitites) за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014 - 2020.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно изпълнение на предварителните условия (ex - ante condititionalitites) за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014 - 2020.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно изпълнение на предварителните условия (ex - ante condititionalitites) за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014 - 2020.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на предварителните условия (ex - ante condititionalitites) за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014 - 2020.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно изпълнение на предварителните условия (ex - ante condititionalitites) за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014 - 2020.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС