Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
502-01-92
18/11/2015
Четвърта сесия
приет
15/06/2016
брой 48/2016 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 01/03/2016 - внесен(зала първо гласуване)
  • 02/03/2016 - приет(зала първо гласуване)
  • 15/06/2016 - внесен(зала второ гласуване)
  • 15/06/2016 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала